О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 810

Гр.София, 28.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България,Търговска колегия Второ отделение в закрито заседание на двадесет и осми декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

при секретар

и в присъствието на прокурор

изслуша докладваното

от съдията СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

частно търговско дело № 1956/2017 г.

за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274 ал.2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на И. Г. Д. срещу разпореждане на Самоковския РС от 20 януари 2017 г., с което е върната подадената от жалбоподателя молба за отмяна на влязло в сила решение на РС Самоков, постановено по гр.д.№ 693/2013 г., потвърдено с решение на Софийския окръжен съд по в.гр.д.№ 862/2014 г. от 20 юли 2016 г. В жалбата с вх. № 381/15.02.2017 г. на РС Самоков се поддържа, че разпореждането за връщане на молбата не е връчено на жалбоподателя, същият е получил на 9.02.2017 г. съобщение за него и претендира отмяната му като неправилно. С частната жалба е сезиран Софийски окръжен съд, който е изпратил същата по подсъдност на ВКС с определение от 10 юли 2017 г. по ч.гр.д.№ 325/2017 г. на СОС.

След преценката на данните по делото и доводите на жалбоподателя настоящият съдебен състав намира следното:

Частната жалба е подадена в срок от заинтересована легитимирана страна срещу разпореждане от вида на преграждащите развитието на производството и се явява процесуално допустима.

Ответникът по жалбата Л. Д. А. изразява становище, че същата е неоснователна.

За да постанови връщане на подадената от И. Д. МОЛБА ЗА ОТМЯНА с обжалваното разпореждане от 20 януари 2017 г., Самоковският РС е приел че молителят не е отстранил нередовности на молбата съобразно указанията на първоинстанционния съд от 1.12.2016 г., съобщени му на 20.12.2016 г. С разпореждането от 1.12.2016 г. на молителя е указано да посочи кога е узнал за решението на СОС по гр.д.№ 862/2014 г. с оглед проверка на обстоятелството подадени ли са в срок двете молби за отмяна. С писмено становище от 23.12.2016 г., подадено по пощата в срока за отстраняване на нередовностите на 27.12.2016 г., И. Д. уведомява, че не е получил препис от решението на Софийския ОС, изтърпяването на наказание „Лишаване от свобода“ в ЗО К. представлява пречка за своевременно изпълнение на указанията на съда. Заявява, че поддържа молбата за отмяна на решението на Софийския окръжен съд, постановено на 20 юли 2016 г. по гр.д.№ 862/2014 г.

Компетентен да се произнесе по частната жалба срещу разпореждането за връщане на молбата за отмяна е Върховният касационен съд съгласно ТР № 7/2014 г. от 31 юли 2017 г. по ТД № 7/2014 г. на ОСГТК.

Обжалваното разпореждане от 20 януари 2017 г. на Самоковския РС се основава на разпоредбата на чл.306 ал. 2 ГПК, предвиждаща връщане на молбата за отмяна при неотстраняване на нередовности по чл.306 ал.1 ГПК, констатирани от администриращия молбата първонистанционен съд при съответно приложение на разпоредбата на чл.286 ГПК.

Чл. 306 ал.1 ГПК изчерпателно изброява изискванията, на които следва да отговаря молбата за отмяна и чието неспазване е основание за оставянето й без движение от администриращия я съд – това са изискванията досежно съдържанието й в чл. 260 и 261 ГПК, както и изискването за точно и мотивирано изложение на основанията за отмяна – конкретни фактически твърдения на молителя за наличието на някое от основанията по смисъла на чл.303 ал.1 и по чл.304 ГПК. Съгласно цитираното ТР № 1/2014 г. от 31 юли 2017 г. на ОСГТК преценката за спазване на срока по чл.305 ГПК не е част от предмета на доказване на основанията за отмяна по чл.303 ал.1 и по чл. 304 ГПК, тя е относима към допустимостта й. Компетентен да се произнесе по нея е Върховният касационен съд в производството по чл.307 ГПК.

Обстоятелството кога молителят е узнал за решението не попада между изискванията на чл.306 ал.1 ГПК относно съдържанието на молбата, поради което оставянето й без движение само на това основание е назаконосъобразно и опорочава разпореждането за връщането й.

По изложените съображения обжалваното разпореждане следва да бъде отменено, а делото – върнато на Самоковския РС за администриране на молбата съобразно чл.306 ГПК.

Мотивиран от горното Върховният касационен съд, ТК, 1 състав на Второ търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ Разпореждането на Самоковския Районен съд, постановено на 20 януари 2017 г. по гр.д.№ 693/2013 г. по описа на същия съд.

ВРЪЩА делото на РС Самоков за продължаване на процесуалните действия по чл. 306 ГПК по администриране движението на молбата за отмяна на решение с вх. № 8670/23.11.2016 г. на СОС, подадена от И. Г. Д. срещу въззивно решение по гр.д.№ 862/2014 г. на СОС, чрез изчерпателни и точни указания.

Разпореждането не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: