№ 512

С. 28.12.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и втори декември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :МАРИО ПЪРВАНОВ ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдията П. ч.гр.д.№ 4529 по описа за 2017г. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.274 ал.2 ГПК.

Образувано е въз основа на подадената частна жалба с вх.№ 6460 от 7.11.2017г. от М. Л. Ж., понастоящем в Затвора [населено място] против разпореждане № 1453 от 18.10.2017г. по в.гр.д.№ 311/2017г. на Апелативен съд В., с което е върната подадената молба с вх.№ 6039 от 17.10.2017г. за възстановяване на срока за отстраняване на нередовностите в подадената касационна жалба с № 4445 от 20.07.2017г. като просрочена и с оглед разпоредбата на чл.64 ал.3 ГПК поради липса на направено искане за ново удължаване на срока. Счита същото за незаконосъобразно и иска да бъде отменено.

Ответната по жалбата страна не е изразила становище.

Настоящият състав на Върховен касационен съд, с оглед постъпилата молба, като взе пред вид доказателствата по делото и съобразно закона, намира следното :

Жалбоподателят е подал частна касационна жалба с № 4445 от 20.07.2017г. срещу въззивно определение № 411 от 12.07.2017г. по в.гр.д.№ 311/2017г. на ВАС, с което е потвърдено определение № 1653 от 20.06.2017г.на В., с което е прекратено производството по гр.д.№ 1212/2017г., образувано по иск по чл.2 З.. Със същото определение № 441,му е предоставена правна помощ с назначаване на процесуален представител, които да изготви документите във връзка с касационното обжалване.

С разпореждане № 1265 от 29.08.2017г. частната касационна жалба е оставена без движение за приподписването й от адвокат и представяне на изложение с основания за допускане на касационно обжалване. Впоследствие, като е счел, че дадените указания не са изпълнени, с разпореждане № 1397 от 2.10.2017г., съдът е върнал подадената касационна жалба.

На 9.10.2017г., жалбоподателят е подал молба с вх.№ 5847 с искане за възстановяване на срока за отстраняване на нередовностите в подадената касационна жалба с № 4445 от 20.07.2017г., като е посочил и конкретните обстоятелства, възпрепятстващи възможността да изпълни указанията в срок. Тази молба е върната като недопустима, с разпореждане № 1427 от 10.10.2017г., поради неприлагане на книжата, за чието подаване се иска възстановяване на срока. Посочено е, че жалбоподателят не е направил своевременно искане за ново удължаване на срока.

На 17.10.2017г., жалбоподателят е подал нова молба, с правно основание чл.64 ГПК, за възстановяване на срока за отстраняване на нередовностите в подадената касационна жалба с вх.№ 6039, придружена с изложение на основанията за допустимост и приподписана касационна жалба. Със сега обжалваното разпореждане № 1453 от 18.10.2017г., тя е върната като просрочена и поради несъобразяване с чл.64 ал.3 ГПК.

Настоящият съдебен състав намира поставеният акт за неправилен. На състава е служебно известно, че горепосочените разпореждания с № 1397 от 2.10.2017г. за връщане на подадената частна касационна жалба и с № 1427 от 10.10.2017г. за връщане на молба с вх.№ 5847 за възстановяване на срока за отстраняване на нередовностите, са отменени с определения на ВКС, ІІІ г.о., по ч.гр.д.№ 4527/2017г. и по ч.гр.д.№ 4528/2017г., като предстои администрирането на частната касационна жалба и даване на нов срок за отстраняването на нередовностите, във връзка с които е направено настоящето искане за възстановяване на срока. Поради взаимната обусловеност на посочените производства, обжалваният акт следва да бъде отменен.

Мотивиран от изложеното, Върховен касационен съд, състав на Трето отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ разпореждане № 1453 от 18.10.2017г. по в.гр.д.№ 311/2017г. на Апелативен съд В..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ : 1.

2.