№ 511

С. 28.12.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и втори декември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :МАРИО ПЪРВАНОВ ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдията П. ч.гр.д. № 4528 по описа за 2017г. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.274 ал.2 ГПК.

Образувано е въз основа на подадената частна жалба от М. Л. Ж., понастоящем в Затвора [населено място] против разпореждане № 1427 от 10.10.2017г. по в.гр.д.№ 311/2017г. на Апелативен съд В., с което е върната подадената молбата за възстановяване на срока за отстраняване на нередовностите в подадената касационна жалба с № 4445 от 20.07.2017г. като недопустима поради неприлагане на книжата, за чието подаване се иска възстановяване на срока и липса на искане за ново удължаване на срока. Счита същото за незаконосъобразно и иска да бъде отменено, а въпросът разрешен по същество с уважаване на искането.

Ответната по жалбата страна не е изразила становище.

Настоящият състав на Върховен касационен съд, с оглед постъпилата молба, като взе пред вид доказателствата по делото и съобразно закона, намира следното :

Жалбоподателят е подал частна касационна жалба с № 4445 от 20.07.2017г. срещу въззивно определение № 411 от 12.07.2017г. по в.гр.д.№ 311/2017г. на ВАС, с което е потвърдено определение № 1653 от 20.06.2017г.на В., с което е прекратено производството по гр.д.№ 1212/2017г., образувано по иск по чл.2 З.. Със същото определение № 441 на него му е предоставена правна помощ, като е назначен процесуален представител, във връзка с необходимостта от изготвяне на документите във връзка с касационно обжалване.

С разпореждане № 1265 от 29.08.2017г. частната касационна жалба е оставена без движение за приподписване от адвокат и представяне на изложение с основания за допускане на касационно обжалване.

След като е счел, че дадените указания не са изпълнени, с разпореждане № 1397 от 2.10.2017г. АС Варна е върнал подадената касационна жалба.

На 9.10.2017г., жалбоподателят е подал молба с вх.№ 5847 с искане за възстановяване на срока за отстраняване на нередовностите в подадената касационна жалба с № 4445 от 20.07.2017г., като е посочил и конкретните обстоятелства, възпрепятстващи възможността му да изпълни указанията в срок.

Със сега обжалваното разпореждане № 1427 от 10.10.2017г., АС Варна е върнал молбата като недопустима поради неприлагане на книжата, за чието подаване се иска възстановяване на срока. Посочено е, че жалбоподателят не е направил своевременно искане за ново удължаване на срока.

Възражението на жалбоподателя е, че с действията си – на практика съдът го е лишил от възможност да защити правата си и предоставянето на правна помощ е останало формално.

Настоящият съдебен състав споделя така направеното възражение. На състава е служебно известно, че горепосоченото разпореждане № 1397 от 2.10.2017г. за връщане на подадената частна касационна жалба, е отменено с определение на ВКС, ІІІ г.о., по ч.гр.д.№ 4527/2017г., като са дадени указания за администрирането й. Поради взаимната им обусловеност и липсата на предмет на направеното искане за възстановяване на срока, обжалваният акт следва да бъде отменен.

Мотивиран от изложеното, Върховен касационен съд, състав на Трето отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ разпореждане № 1427 от 10.10.2017г. по в.гр.д.№ 311/2017г. на Апелативен съд В..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ : 1.

2.

Ключови думи
No law branches!