№ 510

С. 28.12.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и втори декември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :МАРИО ПЪРВАНОВ ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдията П. ч.гр.д. № 4527 по описа за 2017г. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.274 ал.2 ГПК.

Образувано е въз основа на частна жалба с вх.№ 10803 от 7.10.2017г., подадена от М. Л. Ж., понастоящем в Затвора [населено място] против разпореждане № 1397 от 2.10.2017г. по в.гр.д.№ 311/2017г. на Апелативен съд В., с което е върната подадената от него касационна жалба с № 4445 от 20.07.2017г. поради неизпълнение в срок на дадените указания за приподписване и представяне на изложение с основания за касационно обжалване. Счита същото за незаконосъобразно и иска да бъде отменено, а жалбата - администрирана.

Ответната по жалбата страна не е изразила становище.

Настоящият състав на Върховен касационен съд, с оглед постъпилата молба, като взе пред вид доказателствата по делото и съобразно закона, намира следното :

Жалбоподателят е подал частна касационна жалба с № 4445 от 20.07.2017г. срещу въззивно определение № 411 от 12.07.2017г. по в.гр.д.№ 311/2017г. на АС Варна, с което е потвърдено определение № 1653 от 20.06.2017г.на В., с което е прекратено производството по гр.д.№ 1212/2017г., образувано по иск по чл.2 З.. Със същото определение № 441 му е допуснато „предоставяне на правна помощ, изразяваща се в процесуално представителство по гр.д.№ 1212/2017г.на В. до приключването му във всички инстанции.

С разпореждане № 1265 от 29.08.2017г., АС Варна е оставил подадената частна касационна жалба без движение за приподписването й от адвокат и представяне на изложение с основания за допускане на касационно обжалване. Уведомлението е изпратено на назначения особен представител адвокат Г., който го е получил на 9.08.2017г. На следващия ден /10.08.2017г./, адвокат Г. е уведомил съда, че желае да бъде отведен от защитата и на жалбоподателя да бъде назначен друг представител.

Започнала е процедура по определяне на друг особен представител.

На 1.09.2017г., съдът е изпратил съобщение на ново определения представител – адвокат Г.. Същото, обаче не е надлежно получено, защото се е върнало с отбелязване, че адвокат Г. е в отпуск до 15.09.2017г. Към съобщението е било приложена и Служебна бележка от Адвокатска колегия В., издадена на 15.08.2017г., в която е удостоверено, че „адвокат Г. е депозирала пред САК В. молба, в която е заявила, че ще ползва отпуск от 15.08.2017г. до 15.09.2017г.”

Независимо от отбелязването, че получателят е в отпуск, съдът е приел /в този смисъл е отбелязването върху призовката/, че за страната предоставеният 7-дневен срок за отстраняване на констатираните нередовности тече от 1.09.2017г. Изпратено е и съобщение лично до жалбоподателя, което е получено от него на 1.09.2017г.

На 4.09.2017г., касаторът е подал молба с искане за удължаване на срока, като е мотивирал искането си с факта, че определеният му процесуален представител е в отпуск.

Съдът е удължил срока до 21.09.2017г., в който жалбата не е била приподписана и нова жалба с надлежно посочени основания, не е подадена

Поради неизпълнение на дадените указания, със сега обжалваното разпореждане № 1397 от 2.10.2017г., АС Варна е върнал подадената касационна жалба.

Възражението на жалбоподателя е, че с действията си – на практика съдът го е лишил от възможност да защити правата си и предоставянето на правна помощ е останало формално. Отделно счита обжалваният акт и за недопустим.

Настоящият съдебен състав намира обжалваният съдебен акт за неправилен. АС Варна, със свое определение № 411 от 12.07.2017г. по в.гр.д.№ 311/2017г. е предоставил на страната „правна помощ, изразяваща се в процесуално представителство по гр.д.№ 1212/2017г.на В. до приключването му във всички инстанции”. Производството по това дело, образувано по иск по чл.2 З., вече е било прекратено с посоченото невлязло в сила определение, поради което смисълът от предоставянето на правната помощ е именно в необходимостта от осигуряване на процесуален представител, който да изготвяне документите във връзка с касационно обжалване, пред вид необходимостта от специализирани знания,с които касационният жалбоподателя не разполага. Имайки пред вид посоченото, настоящият съдебен състав намира, че неправилно съдът е изпратил съобщението за констатираните нередовности на подадената частна касационна жалба лично на жалбоподателя и неправилно е приел, че датата, от която следва да се брои срока за отстраняването им е 1.09.2017г. В случая – за указанията на съда, дадени с разпореждане № 1265 от 29.08.2017г., АС Варна, страната не е била надлежно уведомена. За да бъде редовно уведомяването й, след като е била назначена правна помощ, уведомлението е следвало да се връчи на назначения от съда особен представител – адвокат Г.. За последната е установено, че към 1.09.2017г. е била в отпуск и съдът е следвало да отчете това обстоятелство. Като не го е направил и е приел, че в предоставения срок дадените указания не са изпълнени, съдът е постановил неправилен акт, който следва да бъде отменен. Делото следва да се върне на АС Варна за администриране на подадената частна касационна жалба.

Мотивиран от изложеното, Върховен касационен съд, състав на Трето отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ разпореждане № 1397 от 2.10.2017г. по в.гр.д.№ 311/2017г. на Апелативен съд В., като ВРЪЩА делото на последния за администриране на подадената частна касационна жалба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ : 1.

2.

Ключови думи
No law branches!