О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 453

гр.София, 28.12.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България,

четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на

деветнадесети декември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Белазелков

ЧЛЕНОВЕ: Борис Илиев

Димитър Димитров

като разгледа докладваното от Борис Илиев гр.д.№ 3342/ 2017 г.

за да постанови определението, взе предвид следното:

Делото е образувано по касационна жалба на Д. М. М. – В. срещу въззивно решение на Софийски градски съд № 2876/ 26.04.2017 г. по гр.д.№ 10951/ 2016 г. с което е потвърдено решение на Софийски районен съд по гр.д.№ 49918/ 2013 г. и по този начин жалбоподателката е осъдена да заплати на Н. М. В. сумата 22 293,10 лв.

С молба вх.№ 13606/ 19.12.2017 г. процесуалният представител на жалбоподателката е уведомил съда, че същата е починала и че неин единствен законен наследник е сестра й – В. М. С.. Към молбата е приложено удостоверение за наследници изх.№ 1385/ 27.11.2017 г., издадено от Столична община – район Изгрев, от което е видно, че Д. М. М. – В. е починала на 07.08.2017 г. – след подаване на касационната жалба. Тя е оставила за наследник по закон само сестра си – В. М. С. – която встъпва в процесуалните отношения на наследодателя си по силата на закона. Следва да се констатира настъпилото правоприемство, като производството продължава с участието на правоприемника.

По изложените съображения и на основание чл.227 ГПК Върховният касационен съд

О П Р Е Д Е Л И :

КОНСТИТУИРА като касационен жалбоподател и ответник по делото В. М. С. на мястото на починалата Д. М. М. – В., която заличава като страна.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи