О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 314

гр. София, 28.12.2017 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на единадесети декември през две хиляди и седемнадесета, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 2564 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.47, т.2, т.4 и т.6 ЗМТА.

Предявен е иск от Д. Й. Г. за отмяна на решение № 982/29.10.2012г. по арб.д.№ 982/2012г. на арбитър ad hoc Б. Г., с което Д. Й. Г. е осъдена да заплати на [фирма] сумата от 2907,84 лв.

В молбата се твърди, че същата е допустима , тъй като арбитражното решение е връчено на страната едва на 14.09.2017г. чрез адв.А.С..

В писмения отговор на ответника [фирма] се излагат възражения, че срокът по чл.48 ЗМТА е пропуснат, предвид връчване още на 01.03.2016г. на ищцата на покана за доброволно изпълнение от ЧСИ, пред който е било образувано изпълнително производство въз основа на издадения по арбитражното решение изпълнителен лист срещу длъжника. За периода 29.03.2016г. – 12.09.2016г. са постъпили и плащания в резултат на наложените запори.

Настоящият състав на ВКС намира следното:

На осн. чл.48, ал.1 ЗМТА искът за отмяна на арбитражно решение може да бъде предявен в тримесечен срок от получаване на решението.

Видно от книжата по арбитражното дело препис от решение № 982/29.10.2012г. е изпратено от арбитъра до Д. Й. чрез куриерска фирма „Е.“. Съобразно отбелязването върху разписката опити за връчване са правени на 25.01.2013г. и на 28.01.2013г., при които адресатът не е бил открит. Съобщението е изпратено на единствения посочен от длъжника адрес в договор за револвиращ заем – [населено място], кв.Център, [улица].

Видно от покана за доброволно изпълнение по изп.д. № 201582240400178 на ЧСИ с рег.№ 824, същата е била изпратена на друг адрес до длъжника Д. Г., която е получила поканата лично на 01.03.2016г. В поканата са посочени основанието за издаване на изпълнителния лист и точно възпроизведен диспозитив на същото. Предвид платежни нареждания от 29.03.2016г. от ЧСИ до взискателя по изпълнителното дело са започнали да постъпват плащания във връзка с принудителното изпълнение.

Съвкупната преценка на горните доказателства налага извод, че ищцата е била уведомена за постановеното срещу нея арбитражно решение най-късно на 01.03.2016г. Връчването след тази дата на копие от решението на упълномощен от нея процесуален представител не променя релевантния за срока по чл.48, ал.1 ЗМТА момент.

Исковата молба за отмяна на арбитражно решение е подадена на 18.10.2017г. и се явява просрочена, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

Водим от горното, състав на ВКС, Първо търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба от Д. Й. Г. за отмяна на решение № 982/29.10.2012г. по арб.д.№ 982/2012г. на арбитър ad hoc Б. Г..

Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

ПРЕДЕСДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!