О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 159

гр. София, 28.12.2017 година

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори декември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Кънчева

ЧЛЕНОВЕ: Галина Тонева

Петя Шишкова

при становището на прокурора от ВКП Божидар Джамбазов, като разгледа докладваното от съдия Шишкова касационно частно дело № 1272 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.43 т.1 от НПК. Образувано е по повод на протоколно определение от 24.11.2017г., с което съдебното производство по НЧХД № 3964/2017г. по описа на Софийски районен съд, НО, 136 с-в, е прекратено и делото е изпратено на ВКС за възлагане разглеждането му на Ловешкия районен съд. Причината е, изразеното желание от частния тъжител, мотивирано с прекомерните страдания, които му причинява конвоирането от затвора в гр. Ловеч поради влошеното му здравословно състояние, както и с напредналата възраст и заболяванията на майка му, която е упълномощена да го представлява, а живее в гр. Л..

Становището на прокурора е, че искането е неоснователно. Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, намери искането за неоснователно, поради следното:

Съдебното производство е образувано по тъжба срещу главния редактор на „България днес“ Н. П.. Подсъдимият живее в [населено място], където се намира и редакцията на печатното произведение. В тъжбата не са посочени свидетели. Защитникът на подсъдимия е поискал да бъдат допуснати до разпит журналисти от „България днес“, но съдът все още не се е произнесъл по доказателственото искане. По молба на П. П. служебно му е назначен адвокат, който да го представлява като негов повереник в производството по делото.

От изложеното е видно, че не са налице са предпоставките по чл.43 т.1 за промяна на местната подсъдност. Подсъдимият не живее извън района на Софийски районен съд. Свидетели по делото все още не са допуснати, а за поисканите е известно, че работят в гр. София. Личното присъствие на частния тъжител в съдебните заседания не е задължително. Осигурено му е надлежно процесуално представителство.

Делото следва да бъде разгледано от компетентния на основание чл.36 от НПК Софийски районен съд.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Отменя определение от 24.11.2017г., постановено по НЧХД № 3964/2017г. по описа на Софийски районен съд, НО, 136 с-в, с което е прекратено съдебното производство и делото е изпратено на ВКС за промяна на местната подсъдност.

Връща делото за разглеждане на Софийски районен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

1.

2.

Ключови думи
No law branches!