Определение по гр.д. на ВКС , І-во гражданско отделение стр.2

1869_17_opr_288_partage_II_statut_69(2)zn_y

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 618

София, 29.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 15.11.2017 г. в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова

ЧЛЕНОВЕ: Теодора Гроздева

Владимир Йорданов

разгледа докладваното от съдия Йорданов

гр.дело N 1869 /2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството e образувано по касационна жалба на Р. Д. И. срещу въззивно решение № 18 от 24.01.2017 г. по възз. гр. д. № 456 /2016 г. на Добрички окръжен съд, г.о, с което е потвърдено решение № 720 /27.06.2016 г. по гр. д. № 2650 /2014 г. на Добрички районен съд, г.о., с което е извършена делба чрез изнасянето на публична продан на основание чл.348 ГПК на следния недвижим имот, находящ се в [населено място], [община] - дворно място от 1862 кв.м. представляващо имот с планоснимачен номер 569, в кв. 69, по регулационния план на [населено място], включващо 730 кв.м. от УПИ XI-569 (целият с площ от 820 кв.м.), 982 кв.м. от УПИ X.-569 (целият с площ от 1010 кв.м.) и 150 кв.м. площ от УПИ X.-568, ведно с жилищна сграда, състояща се от три стаи и входно предверие и пристройка към жилищната сграда, двете с площ от 96 кв.м. и второстепенни постройки - стопанска сграда с площ от 35 кв.м. и външна тоалетна с площ 6 кв.м, съсобствен между И. М. И. с 2/4 идеални части, М. Д. М. с 1/4 идеална част и Р. Д. И. с 1/4 идеална част.

Жалбоподателят твърди, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост и иска то да бъде допуснато до касационно обжалване.

Насрещната страна И. М. И. в писмен отговор оспорва наличието на основания за допускане на касационно обжалване.

Жалбата е допустима, тъй като е обжалвано въззивно решение, постановено във втора фаза на съдебна делба, за което не са предвидени ограничения за допускане до касационно обжалване.

За да постанови обжалваното решение въззивният съд е приел следното:

Съсобствеността е възникнала по наследяване и по силата на правни сделки, извършени от втория наследник Д. Д. в полза на М. М. и Р. М.. Няма спор и по неподеляемостта на имота, установена със

заключение на вещо лице, поради което не е нужно да се обсъждат доказателствата, свързани с тези факти.

Доводите за неправилно приложение на нормата на чл.349,ал.2 ГПК са неоснователни. този способ за делба е допустим само по отношение на съсобственост, възникнала по наследяване(така постановките на т.7 и т.8 от ТК № 1 /19.05.2004 г. по т.д. № 1 /2004 г. на ОСГК на ВКС по приложението на чл.288,ал.3 ГПК, аналогичен на чл.349,ал.2 ГПК). в случая М. М. няма качеството на наследник, нито е установил факта на живеене в имота към момента на наследството (свидетелските показания на разпитани свидетели С. Г. и Й. Г. са в обратен смисъл), както и липсата на друго жилище. След като възлагателната претенция на М. М. не отговаря на изискванията на чл.349,ал.2 ГПК, делбата следва да се извърши с изнасяне на неподеляемия имот на публична продан.

Касационно обжалване следва да се допусне по изведения от жалбоподателя и уточнен от съда по реда на т.1 от ТР № 1 /2010 г. по т.д. № 1 /2009 г. ОСГТК на ВКС правен въпрос: :

Когато съдът извършва делба на дворно място, при преценка на способа за извършване на делбата и преди да вземе решение за изнасяне на имота на публична продан по реда на чл.348 ГПК, не следва ли (съдът) да съобрази служебно актуалния устройствен статут на имота, с оглед приложението на правилото на чл.69,ал.2 ЗН - за да получат съделителите дялове в натура?

Доколкото на настоящия съдебен състав не е известно разрешение на правния въпрос с решение по чл.290 ГПК, следва да се приеме, че въпросът има значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото – основание по чл.280,ал.1,т.3 ГПК.

Жалбоподателят следва да заплати държавна такса в размер на 85 лева за разглеждане на касационната му жалба.

Воден от изложеното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА до касационно обжалване въззивно решение № 18 от 24.01.2017 г. по възз. гр. д. № 456 /2016 г. на Добрички окръжен съд, г.о.

Указва и дава възможност на жалбоподателя Р. Д. И. в едноседмичен срок от съобщение да представи доказателства за платена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 85 (осемдесет и пет) лева за разглеждане на касационната му жалба, като му указва, че при неизпълнение касационната жалба ще бъде върната, а производството по делото - прекратено.

След изтичане на този срок делото да се докладва за насрочване или за прекратяване.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.