ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 1206

София, 29.12.2017г.

Върховният касационен съд на Република България, състав на Четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на тринадесети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

изслуша докладваното от съдия Б.Стоилова гр. д. № 1772 по описа за 2017г. и приема следното:

Производството е по чл.288 от ГПК. Образувано е по касационната жалба на адвокат П. като процесуален представител на [фирма] [населено място] срещу въззивното решение на Кюстендилския окръжен съд от 27.ХІІ.2016г. по в.гр.д. № 534/2016г.

Ответницата по касационната жалба Д. Г. Б. от София не е подала отговор по реда на чл.287 ал.1 ГПК.

Касационната жалба е допустима – подадена е в преклузивния срок, от страна, имаща право и интерес от обжалването, и срещу подлежащ на обжалване въззивен съдебен акт.

По допускането на касационно обжалване на въззивното решение ВКС на РБ съобрази следното:

С решението си от 27.ХІІ.2016г. КОС е потвърдил решението на РС Дупница от 01.VІІ.2016г. по гр.д. № 2037/2015г., с което [фирма] е осъдено да заплати на Д. Г.Б. 6300лв., представляващи стойността на причинени имуществени вреди в двуетажна масивна жилищна сграда в [населено място], [община] , нейна собственост, вследствие авария на 20.ІІІ.2015г. и на 26.ІІІ.2015г.на уличната водопреносна мрежа, ведно със законната лихва от датата на увреждането до окончателното изплащане.

Въззивният съд, препращайки и към мотивите на първоинстанционния, е приел за установено въз основа на свидетелски показания и заключение на съдебно-техническа и оценителна експертиза, че сутеренният етаж на къщата на ищцата, намираща се на по-ниска спрямо улицата кота, е бил наводнен от спукана тръба на уличния водопровод, в резултат на което са причинени увреждания на къщата – деформации в каменната зидария по източната и северните стени на сутерена /свличане на камъните и поддаване на основата, на която са закрепени, диагонални пукнатини на част от стените в коридора и банята и по таваните на първия етаж и части от източната и южни фасади на къщата/, отлепена /люспеща се/ мазилка по стените в сутерена на ниво около 1м от основата на пода, до където е стигнала водата, подовите настилки, пропити от наводняването, са станали негодни и са демонтирани, дървените дограми и врати в сутерена /3 броя врати и 6 броя прозорци/ са раздути от наводняването и не се затварят плътно, което ги прави негодни за експлоатация. Прието е, че вредите са в причинна връзка с повредената вещ, собственост и намираща се под надзора на ответното дружество, и са налице предпоставките за отговорността на ответника. Като неоснователно е оценено оплакването на последния за неправилен отказ на първоинстанционния съд да разшири или да назначи нова експертиза за отговор на същите поставени на първата въпроси – отказът не е процесуално нарушение, което въззивният съд следва да отстрани, не са налице предвидените в закона хипотези, при които се допуска допълнителна или повторна експертиза, освен това съдът не е длъжен да възприема заключението на вещо лице, а го обсъжда заедно с другите доказателства, в случая е налице общо оспорване и не е налице основание за нова експертиза, заключението се подкрепя от всички останали писмени и гласни доказателства.

В изложение по чл.284 ал.3 т.1 ГПК, представено след дадено на касатора указание, се сочи произнасяне в противоречие с практиката на ВКС по конкретни съдебни актове на негови състави. Формално бил изготвен докладът на двете инстанции при разпределяне на доказателствената тежест за изясняване на делото от фактическа страна; съдилищата неправилно отказали назначаването на нова съдебно-техническа експертиза, въпреки оспорването на приобщената такава; съдът и експертът не разполагали с технически знания и умения в областта на строителството, за да се установи причинно-следствената връзка между аварията, налягането на водата и изменението в конструкцията на сградата; такава причинно-следствена връзка според дружеството не е налице, промяна в конструкцията била налична преди аварията, довело до изграждането на бетонов пояс с подпорна колона в едната част на сградата; нанесените щети в имота били само по отношение на влагата в стените и дограмата /вратите/, за които не се налагала цялостна подмяна, а само ремонт; съдът не обосновал защо не допуска нова експертиза.

ВКС намира, че не са налице предвидените в закона предпоставки за допускане на касационно обжалване. То е допустимо при произнасяне от въззивния съд по процесуалноправни и/или материалноправни въпроси, обуславящи изхода на делото, в противоречие с практиката на ВКС, или решавани противоречиво от съдилищата, или от значение за точното прилагане на закона, както и за развитие на правото. С оглед диспозитивното начало в гражданския процес и правото на защита на насрещната страна въпросите следва да бъдат посочени от касатора, като липсата на такова посочване само по себе си води до недопускане на касационно обжалване. С оглед същите принципи съдът не може служебно да изведе въпросите от значение за изхода на делото от изложението или от касационната жалба. /така ТР № 1/2009г. на ОСГТК/.

В случая заявените в изложението твърдения обосновават становището на касатора за допуснати от въззивния съд процесуални нарушения, необоснованост и незаконосъобразност на атакуваното решение. С оглед на това те представляват основания за касационно обжалване по смисъла на чл.281 ГПК, които се подлагат на преценка от касационния съд, ако касационно обжалване бъде допуснато, но не и в производството по допускането. Следва да се посочи освен това, че твърденията за формално изготвен доклад относно разпределението на доказателствената тежест между страните и за приемане на експертиза, изготвена от вещо лице, което не е специалист инженер-конструктор, не са били заявени с въззивната жалба на касатора, по такива оплаквания въззивният съд не се е произнасял и не е бил длъжен по силата на чл.269 ГПК, следователно, това не обуславя изхода на спора по делото. Предвид изложените във въззивното решение мотиви за отказа на въззивния съд да назначи повторна експертиза, като неотносимо към изхода на спора следва да бъде оценено и твърдението в изложението за липса на обосновка за това.

При тези обстоятелства касационно обжалване не следва да бъде допускано.

Водим от горното Върховният касационен съд, състав на Четвърто ГО,

ОПРЕДЕЛИ:

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решението на Кюстендилския окръжен съд № 331 от 27.ХІІ.2016г. по в.гр.д № 534/2016г.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!