О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 812

Гр.София, 29.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България,Търговска колегия Второ отделение в закрито заседание на двадесет и девети декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

при секретар

и в присъствието на прокурор

изслуша докладваното

от съдията СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

частно търговско дело № 1845/2017 г.

за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 274 ал.2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на С. Г. С. и Светослав И. С. против разпореждане на ВКС, съдържащо отказ да се проведе процедура по тълкуване на Определение № 286/13 юни 2017 г. по ч.т.д. № 972/2017 г. на ТК, състав на І т.о. В жалбата се поддържа, че разпореждането е недопустимо, необосновано и неправилно. Претендира се отмяната му и произнасяне по молбата за тълкуване на определението след насрочване и провеждане на открито съдебно заседание.

[фирма] изразява становище в срока за отговор на частната жалба, че същата е недопустима и подаването й представлява злоупотреба с право.

Настоящият съдебен състав на ВКС, Второ т.о., като взе предвид данните по делото и доводите на страните, намира следното:

Частната жалба е подадена в срок от заинтересовани легитимирани страни срещу разпореждане на едноличен състав на ВКС от вида на преграждащите процеса.

С молба вх. № 6799/15 юни 2017 г. на ВКС С. Г. С. е поискала лично и като пълномощник на Светослав С. тълкуване на Определение № 286/13 януари 2017 г., постановено на 13 юни 2017 г. по ч.т.д. № 972/2017 г. на І т.о. на ВКС, с което е потвърдено определение на СГС от 23.12.2016 г. по ч.гр.д.№ 4072/2013 г. по чл. 83 ал.2 ГПК. По преценка на молителката определението на ВКС е напълно неясен съдебен акт. С обжалваното разпореждане докладчикът по ч.т.д.№ 972/2017 г. на ВКС е разпоредил прилагането на молбата към делото поради обстоятелството, че не съдържа изложение по смисъла на чл.251 ГПК.

Предмет на постановеното от съда разпореждане не е процедурен въпрос, който законът допуска да се разреши от едноличен орган. То съдържа отказ да се предприемат действия по изпълнение на процедурата по тълкуване на съдебен акт и като преграждащо макар и временно пътя на защита на молителите подлежи на самостоятелен инстанционен контрол.

По допустимостта на молбата за тълкуване постановилият определението съд дължи произнасяне в троен съдебен състав – Върховният касационен съд заседава в състав от трима съдии освен ако със закон е предвидено друго /чл. 110 т.1 ЗСВ/. За валидността на обжалвания акт съдът следи служебно.

Постановеният от незаконен съдебен състав акт се явява нищожен.

По изложените съображения разпореждането от 16 юни 2017 г., постановено еднолично, следва да бъде обявено за нищожно, а делото – върнато на състава на І т.о. за произнасяне по молбата за тълкуване по реда на предписаното в чл.251 ГПК производство, целящо да отстрани евентуална неяснота в определението от 13 юни 2017 г. по ч.т.д.№ 972/2017 г. на ВКС.

Мотивиран от горното Върховният касационен съд, І състав на Второ т.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО разпореждане от 16 юни 2017 г., постановено еднолично по молба за тълкуване на Определение № 286/13 август 2017 г. по ч.т.д.№ 972/2017 г. на ВКС.

ВРЪЩА делото на състава на І търговско отделение на ВКС за произнасяне по молбата на С. Г. С. изх. № 6428/7 юни 2017 г. за тълкуване на Определение № 286/13 август 2017 г. по ч.т.д.№ 927/2017 г. на ВКС, състав на първо т.о.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: