Определение по гр.д. на ВКС , І-во гражданско отделение стр.2

1493_17_opr_288_109zs@185(2)zut_y

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 619

София, 29.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 15.11.2017 г. в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова

ЧЛЕНОВЕ: Теодора Гроздева

Владимир Йорданов

разгледа докладваното от съдия Йорданов

гр. дело N 1493 /2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството e образувано по касационна жалба от Д. Д. Г. – П. и Н. Н. П. срещу въззивно решение № 192 от 20.01.2017 г. по възз. гр. д. № 3179 /2016 г. на Софийския апелативен съд, г.о., с което е отменено първоинстанционно решение и вместо това е постановено друго, с което е отхвърлен иск на жалбоподателите срещу Т. М. Р. с правно основание чл.109 ЗС за премахване на незаконно строителство – на преустройство, изразяващо се в остъкляване на балкон и на преустройство на скатен покрив- тераса на жилищна сграда в [населено място] и за възстановяване на положението преди извършване на преустройството.

Жалбоподателите твърдя, че обжалваното решение е неправилно и искат то да бъде допуснато до касационно обжалване, като излагат основания за това, които ще бъдат разгледани по-долу.

Насрещната страна Т. М. Р. в писмен отговор оспорва наличието на основания за допускане на касационно обжалване.

Жалбата е допустима, тъй като е обжалвано въззивно решение по иск по чл.109 ЗС с посочена цена 15 368.05 лева.

За да постанови обжалваното решение въззивният съд е приел следното:

Преустройството е извършено въз основа на издадено разрешение за строеж и съобразно одобрените проекти. Изразява се във вътрешно преустройство на жилище, приобщаване на част от балкон и остъкляването му и преустройване на останалата част от балкона, заедно с покрива на гараж, непосредствено под апартамента, в тераса към жилището. Терасата е с отводняване. Причината за течовете в мазетата са високи подпочвени води и липса на хидроизолация в основите на сградата. Покривното пространство над гаражите няма как да се ползва от другите етажни собственици, освен от тези непосредствено над гаражите. Т.е. след реализация на преустройството няма промяна във възможността за ползване на покривното пространство над гаражите. Има протокол от ОС на етажните собственици за това, че са дали съгласие за преустройството и ползването от ответника, както и документ, озаглавен „съгласие за ползване на общи части”. Документът е подписан и от ищеца, при тълкуването му съдът приема, че подписалите документа са дали съгласие ответникът да преустрои и ползва за собствени нужди – тераса, прилежаща само към нейното жилище обща част, представляваща покрива над гаража под апартамента и.

О. на балкон не засяга собствен на ищците обект, нито притежавани общи части от сградата.

Покривът е обща част по естеството си и преустройството му от скатен в плосък е конструктивно – без да губи предназначението си – да обслужва сградата и гараж № 6, който продължава да има покрив. Касае се за допълнително предназначение на тази обща част – и като тераса на ответницата. За ползването има решение на ОС и е дадено писмено съгласие на всички собственици, включително и от ищците. Действително подписите не са заверени нотариално, но от това не следва, че преустройството е довело до неправомерно отнемане на общи части от сградата и до съществена промяна на предназначението. Неоспорването на подписа в настоящото производство води до извода, че съгласието е дадено. Липсата на нотариална заверка не опорочава изразеното волеизявление и не се отразява на действителността му, поради което следва да се приема за валидно дадено. В случая не се установява и да се смущава правото на собственост на който и да е обект. Твърдението, че преустройството е довело до наводняване остава недоказано.

Касационно обжалване на решението в частта относно преустройството на покрива на гаража в тераса следва да се допусне по правния въпрос: Дали нотариалната форма за заверка на подписите, изисквана по чл.185,ал.2 ЗУТ е форма за доказване или форма за валидност?

Видно от изложеното за мотивите на въззивния съд въпросът е обуславящ, защото съдът е приел, че : Покривът (на гаража) е обща част. В резултата на преустройството тази обща част (покривът на гаража) е получил допълнително предназначение – и като тераса на ответницата. За ползването на покрива на гаража като тераса на ответницата има решение на ОС и е дадено писмено съгласие на всички собственици, включително и от ищците. Липсата на нотариална заверка не опорочава изразеното волеизявление (по чл.185,ал.2 ЗУТ) и не се отразява на действителността му.

На настоящия състав не са известни разрешения на обуславящия въпрос в решения на ВКС, постановени в производства по чл.290 ГПК, поради което намира за основателно твърдението на жалбоподателите, че въпросът има значение за точното прилагане на закона за развитието на правото – основание по чл.280,ал.1,т.3 ГПК.

Жалбоподателите следва да заплатят държавна такса в размер на 615.92 лева за разглеждане на касационната му жалба (съгласно определената по реда на чл.70 ГПК и останала неизменна цена на иска).

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА до касационно обжалване въззивно решение № 192 от 20.01.2017 г. по възз. гр. д. № 3179 /2016 г. на Софийския апелативен съд, г.о. в частта, с която с него е отменено първоинстанционно решение и вместо това е постановено друго, с което е отхвърлен иск на Д. Д. Г. – П. и Н. Н. П. срещу Т. М. Р. с правно основание чл.109 ЗС за премахване на незаконно строителство - преустройство на скатен покрив- тераса на жилищна сграда в [населено място] и за възстановяване на положението преди извършване на това преустройство на покрива.

Указва и дава възможност на жалбоподателите Д. Д. Г. – П. и Н. Н. П. в едноседмичен срок от съобщение да представят доказателства за платена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 615.92 лева (шестстотин и петнадесет лева и 92 ст.) за разглеждане на касационната им жалба, като им указва, че при неизпълнение касационната жалба ще бъде върната, а производството по делото - прекратено.

След изтичане на този срок делото да се докладва за насрочване или за прекратяване.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.