currdb:
Определение №264/29.12.2017 по дело №5088/2017 на ВКС, ГК, I г.о.

2определение по ч.гр.д.№ 5088 по описа за 2017 г. на ВКС, ГК, първо отделение

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 264

София, 29.12.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в закрито заседание на двадесет и девети декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

като взе предвид докладваното от съдия Т.Гроздева ч.гр.д.N 5088 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.282, ал.2 ГПК.

Образувано е по подадена от Д. Т. Я. молба за спиране на изпълнението на невлязло в сила въззивно решение № 1182 от 12.10.2017 г. по в.гр.д.№ 1824 от 2017 г. на Пловдивския окръжен съд, гражданско отделение, VI граждански състав, с което по същество е уважен предявен от М. Р. К. срещу Д. Т. Я. иск с правно основание чл.109 ЗС за премахване на врата, поставена в коридора на шестия етаж на сграда- етажна собственост, чрез което действие ответницата е завзела част от общите части на сградата и пречи на ищеца да упражнява в пълен обем правото си на собственост върху индивидуален обект в тази сграда.

Съгласно чл.282...