2определение по ч.гр.д.№ 5088 по описа за 2017 г. на ВКС, ГК, първо отделение

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 264

София, 29.12.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в закрито заседание на двадесет и девети декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

като взе предвид докладваното от съдия Т.Гроздева ч.гр.д.N 5088 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.282, ал.2 ГПК.

Образувано е по подадена от Д. Т. Я. молба за спиране на изпълнението на невлязло в сила въззивно решение № 1182 от 12.10.2017 г. по в.гр.д.№ 1824 от 2017 г. на Пловдивския окръжен съд, гражданско отделение, VI граждански състав, с което по същество е уважен предявен от М. Р. К. срещу Д. Т. Я. иск с правно основание чл.109 ЗС за премахване на врата, поставена в коридора на шестия етаж на сграда- етажна собственост, чрез което действие ответницата е завзела част от общите части на сградата и пречи на ищеца да упражнява в пълен обем правото си на собственост върху индивидуален обект в тази сграда.

Съгласно чл.282, ал.2 ГПК спирането на изпълнението на въззивно решение, което е обжалвано с касационна жалба пред ВКС, се допуска след внасяне на обезпечение. При дела по искове относно вещни права, каквото е настоящото дело, дължимото обезпечение е в размер на обжалваемия интерес /чл.282, ал.2, т.2 ГПК/. Съгласно приетото в Тълкувателно решение № 8 от 31.10.2012 г. по тълк.д.№ 8 от 2012 г. на ОСГК на ВКС обжалваемият интерес по искове за собственост е равен на цената на иска, а съгласно приетото в т.1 от Тълкувателно решение № 4 от 06.11.2017 г. по тълк.д.№ 4 от 2015 г. на ОСГК на ВКС цената на иска по чл.109 ЗС за извършване на заместими действия /каквото е премахването на процесната врата/ съответства на паричната оценка на разходите за материали и труд за осъществяване на действието /в случая за премахване на вратата/. Тези разходи за материали и труд настоящият състав на ВКС оценява приблизително на 500 лв.

Поради изложеното по-горе молбата на Д. Я. за спиране изпълнението на решението на Пловдивския окръжен съд може да бъде уважена само след внасяне на обезпечение в размер на 500 лв.

Воден от горното, Върховният касационен съд на Република България, състав на първо отделение на Гражданска колегия

О П Р Е Д Е Л И :

УКАЗВА на Д. Т. Я., че в двуседмичен срок от получаване на съобщението следва да внесе по сметка на ВКС обезпечение по чл.282, ал.2, т.2 ГПК в размер на 500 лв. /петстотин лева/.

След внасяне на определеното обезпечение, или ако не бъде внесено- след изтичане на горепосочения срок, делото да се докладва за произнасяне по искането за спиране на изпълнението на обжалваното въззивно решение.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.