currdb:
Определение №814/29.12.2017 по дело №3184/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 814

гр. София, 29.12.2017 год.ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и девети декември през две хиляди и седемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

`БОЯН БАЛЕВСКИ

като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски ч. т. д. № 3184 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 282, ал.2, т.1 ГПК.

Постъпила е молба от Т. С. Н. ЕГН: [ЕГН], чрез пълномощника си – адв. П. , с искане за спиране изпълнението на невлязло в сила въззивно решение № 289/31.10.2017 г., постановено по в. т. д. № 342/2017 г. на Апелативен съд – [населено място].

С решението на въззивния съд е потвърдено решение № 111/27.02.2017 г. по т. д. № 128/2016 г. на Пловдивски окръжен съд, В ЧАСТТА, с която молителят е осъден да заплати на [фирма]-гр.П. по предявени искове с правно основани чл. 195 вр. с чл.193 е чл.86 ЗЗД сумата от 55 550,32 лв., ведно със законната лихва върху главницата от предявяването на исковата молба – 04.02.2016 г. до окончателното й погасяване.

Върховният касационен съд на Републиката, Търговска колегия, състав на второ отделение, за да се произнесе по искането с правно основание чл. 282, ал. 2, т.1 ГПК, съобрази след...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.