currdb:
Определение №709/29.12.2017 по дело №1429/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 709

София, 29.12.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на осми ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова

т.д. № 1429/2017 година

Производството е по чл.288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма], ЕИК 81211486, чрез процесуалния си пълномощник, срещу решение № 19 от 28.02.2017 г. по в.т.д. № 23/2017 г. на Апелативен съд – Б., с което след отмяна на решение № 486 от 11.11.2016 г. по т.д. № 253/2016 г. на Окръжен съд – Бургас, е прието за установено несъществуването на вписани в Търговския регистър обстоятелства с вписване № 20160307123955, а именно: освобождаване на М. А. и С. Х. като съдружници и даване на съгласие те да продадат дружествените си дялове на П. А. А. и А. Г. Х.; прехвърляне на 16 дружествени дяла и 1/3 ид.ч. от притежаваните в съсобственост 2 дяла от М. А. на П. А.; прехвърляне на 16 дружествени дяла и 1/3 ид.ч. от притежаваните в съсобственост 2 дяла от С. Х. на А. Х.; приемане на П. А. А. и А. Г. Х. за съдружници във [фирма]; приемане на нов дружествен договор. Постановено е, на осн.ч...