О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 219

София, 29.12.2017 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, състав на ВТОРО отделение на гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на двадесети декември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретар

изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА

гр.дело № 5029 /2017 година, и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 303 и сл. ГПК , образувано по молбата вх. Nо 2135/29.08.2017 на Б. К. М. от [населено място] с искане за отмяна на Решение Nо 132 от 18.06.2015 година по гр.д. Nо 381/2013 год. на РС-Самоков, потвърдено с въззивно Решение Nо 169 от 28.03.2016 година по гр.възз.д. Nо 704/2015 година на Софийския окръжен съд.

С молбата за отмяна се поддържа се , че след влизане в сила на посоченото решение е узнал за влязлата в сила Присъда No 8 по НОХД No 24/2017 год. на Самоковския РС , с която подсъдимата М. Н. Н. е призната за виновна , че е извършила престъпление по чл. 316 във вр. с чл. 309 ал.1 НК като съзнателно е използвала неистински частен документ – молба декларация пред Нотариус С. Х.. Като счита , че именно този документ е обусловил и изводите на съда , по решението чиято отмяна се иска , молителя инициира производството по чл. 303 ал.1 т.2 ГПК.

В срока по чл. 306 ал.3 ГПК няма постъпило писмено становище от ответната страна по молбата за отмяна.

По подадената молба за отмяна и на основание чл. 307 ал. 1 ГПК , състав на второ отделение на ВКС- гражданска колегия, намира :

Съгласно действащата правна уредба - чл. 303-309 ГПК, отменителното производство е уредено като двуфазно производство , като разглеждането на молбата за отмяна по същество, се предшества от постановяване на нарочно определение по допустимостта на молбата за отмяна , включващо имплицитно проверка и по допустимостта на самото отменително производство.

При данните по делото, а именно, че молбата за отмяна е подадена в срок, уреден от чл. 305 ал.1 т.2 ГПК, съдържа точно и коректно формулирано основание за отмяна по см. на чл. 303 ал. 1 т.2 ГПК , счита , че молбата за отмяна за процесуално допустима и като така приема , че делото следва да бъде насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание.

По изложените съображения и на основание чл. 307 ал. 1 ГПК , състав на Върховния касационен съд- второ отделение на гражданска колегия

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА до разглеждане по същество, в открито съдебно заседание, заявената молба за отмяна на Решение Nо 132 от 18.06.2015 година по гр.д. Nо 381/2013 год. на РС-Самоков, потвърдено с въззивно Решение Nо 169 от 28.03.2016 година по гр.възз.д. Nо 704/2015 година на Софийския окръжен съд, на основание чл. 303 ал.1 т.2 ГПК.

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на ....................................................., за която дата страните да се призоват с призовки, чрез процесуалните им представители.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :