currdb:
Определение №78/30.01.2018 по дело №2757/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 78

гр. София, 30.01.2018 г.

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СТОИЛ СОТИРОВ

ЧЛЕНОВЕ:ВАСИЛКА ИЛИЕВА

ЗОЯ АТАНАСОВА

изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

гр.дело № 2757/2017 год.

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от адв. Б. Б., в качеството му на процесуален представител на З. П. П., против решение № 158/13.04.2017 г. по възз.гр.д. № 144/2017 г. по описа на Окръжен съд – Плевен, с което е потвърдено решение № 2080/14.12.2016 г. по гр.д. № 4480/2016 г. по описа на Районен съд – Плевен в частта, с която искът на З. П. П. против [фирма] за заплащане на обезщетение за ползване на притежаваната от нея 1/2 ид.ч. от 1012,07 кв.м. от УПИ № VIII-1444 ,в кв. 613, по плана на [населено място], одобрен със заповед № РД-12-371/11.09.2013 г., с площ от 3618 кв.м., а по кадастрална карта и кадастралните регистри – поземлен имот с идентификатор 56722.651.403 по плана на [населено място], за периода 01.09.2014 г. – 15.06.2016 г., ведно със законната лихва, считано от датата на ИМ – 20.06.2016 г. до окончателното изплащане, с правно основание чл. 59 ...