О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 50

гр. София 30.01.2018 г.

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети януари две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СТОИЛ СОТИРОВ

ЧЛЕНОВЕ:ВАСИЛКА ИЛИЕВА ЗОЯ АТАНАСОВА

изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

ч.гр.дело № 307/2018 год.

Производство по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на адв. В. С. С. против разпореждане от 30.11.2017 г. по ч.гр.д. № 3609/2017 г. по описа на Софийски апелативен съд, с което е върната частната касационна жалба против определение № 2365/20.07.2017 г., постановено по същото дело.

В жалбата се съдържат бланкетни оплаквания за неправилност,незаконосъобразност и явна погрешност.

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, за да се произнесе по частната жалба съобрази следното:

Жалбата е постъпила в срок, изхожда от процесуално легитимирана страна, против разпореждане, преграждащо развитието на производството по нея, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

С определение № 2365/20.07.2017 г., постановено по ч.гр.д № 3609/2017 г. по описа на Софийски апелативен съд е потвърдено определение № 376/19.05.2017 г. по гр.д. № 81/2017 г. по описа на Софийски окръжен съд, с което е прекратено производството по делото и същото е изпратено по подсъдност на Софийски градски съд на основание чл. 115 ГПК. Срещу въззивното определение адв. В. С. е подала частна касационна жалба, изпратена на ВКС по компетентност. С разпореждане № 147/10.10.2017 г. председателят на Трето гражданско отделение на Гражданска колегия на ВКС е разпоредил преписката да бъде върната на САС за даване на указания частната касационна жалба да бъде приведена в съответствие с изискванията на чл. 278, ал. 4 вр. чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, а именно – да се приложи изложение на основанията за допускане на касационно обжалване. С разпореждане от 13.10.2017 г. на САС по ч.гр.д. № 3609/2017 г. жалбата е оставена без движение и са дадени указания за отстраняване на посочената нередовност. На 15.11.2017 г. на адв. С. е връчено редовно съобщение с дадените указания. Същото съдържа номера на делото , ясно дадени указания ,както и са посочени неблагоприятните последици от неизпълнението им. В дадения срок жалбоподателката не е изпълнила указанията, в резултат на което е постановено атакуваното в настоящото производство разпореждане за връщане на подадената частна касационна жалба.

Разпореждането е правилно и следва да бъде потвърдено.

Съдът е длъжен да разгледа всяка подадена до него молба за защита на лични и имуществени права, но само доколкото са налице процесуалните предпоставки за това. Частната касационна жалба е постъпила в съда на 04.10.2017 г. и на основание § 74 от ПЗР на ГПК приложим е процесуалният закон преди измененията с ДВ бр. 86 от 2017 г. Съгласно чл. 274, ал. 3 ГПК, когато са налице предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК, на обжалване с частна жалба пред ВКС подлежат определенията на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частни жалби срещи определения, преграждащи по-нататъшното развитие на делото и определения, с които се дава разрешение по същество на други производства или се прегражда тяхното развитие. За да се извърши преценка по чл. 280, ал. 1 ГПК е нужно частният жалбоподател да приложи изложение на основанията за допускане до касационно обжалване съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК. Ето защо неоснователни са оплакванията на адв. С., съдържащи се в допълнението към частната жалба, относно преценката , че не се налага прилагане на изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК. От друга страна дадените указания от администриращия съд, обективирани във връченото съобщение, са ясни и категорични. Неизпълнението им е дало основание за връщане на подадената жалба и същото е правилно и законосъобразно. Процесуалните разпоредби са императивни и създават задължения за съда и страните да съобразяват действията си с тях, без да се допускат отклонения.

Водим от изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІV г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 30.11.2017 г. по ч.гр.д № 3609/2017 г. по описа на Софийски апелативен съд.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!