О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 30

гр. София 30.01.2018 г.

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети януари две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СТОИЛ СОТИРОВ

ЧЛЕНОВЕ:ВАСИЛКА ИЛИЕВА

ЗОЯ АТАНАСОВА

изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

ч.гр.дело № 4808/2017 год.

Производство по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на Г. Г. К.-С. и Р. Ж. С., подадена чрез адв. Е. С., против определение № 256/11.07.2017 г. по гр.д № 1566/2017 г. по описа на Върховен касационен съд, III г.о., с което е оставена без разглеждане като недопустима частната им касационна жалба против определение № 2747/14.11.2016 г. по в.ч.гр.д № 1978/2016 г. по описа на Окръжен съд – Варна.

В частната жалба се релевират оплаквания за неправилност на атакуваното определение и се иска неговата отмяна, като съдът се произнесе по същество на подадената жалба.

Постъпили са писмени отвори от насрещните страни по жалбата – М. Л. П., чрез адв. Б. К. и Г. С. И., чрез адв. С. С..

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, за да се произнесе по частната жалба съобрази следното:

С атакуваното определение предходният състав на ВКС е оставил без разглеждане подадената частна касационна жалба на Г. Г. К.-С. и Р. Ж. С. срещу въззивно определение на Окръжен съд-Варна, като е приел, че е изчерпан процесуалният ред за обжалване. Прието е, че разпореждането за издаване на изпълнителен лист на основание чл. 499, ал. 1 ГПК не подлежи на обжалване с частна жалба поради изчерпване на инстанционния контрол,поради което касационното обжалване е процесуално недопустимо и жалбата е оставена без разглеждане.

Настоящият състав на ІV г.о., намира, че изходът по делото и разрешаването на процесуално-правния въпрос относно допустимостта на жалбата е в зависимост от разрешението на въпроса, по който е образувано тълк. дело № 5/2015 г. пред Общото събрание на гражданска и търговска колегия на ВКС, а именно: „Кои са определенията, с които се дава разрешение по същество на други производства по смисъла на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК и кои от тях подлежат на отмяна по реда на Глава 24 ГПК?”.

Съобразно изложеното и на основание чл. 292 ГПК, производството следва да бъде спряно до постановяване на тълкувателното решение.

Предвид изложеното Върховният касационен съд, състав на ІV г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА производството по ч.гр.д. № 4808/2017 г. по описа на ВКС, ІV г.о., до приемане на тълкувателно решение по т.д. № 5/2015 г. на ОСГТК на ВКС.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!