currdb:
Определение №43/30.01.2018 по дело №1704/2017 на ВКС, ТК, I т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 43

[населено място], 30.01.2018 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и седми ноември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 1704 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 от ГПК.

Образувано е по касационни жалби на Р. Г. М. и Д. Г. М. срещу решение № 129/21.01.2015г. по гр.д. № 2725/2014г. на Софийски апелативен съд, поправено с решение № 171/26.01.2015г. по гр.д. № 2725/2014г. по с.гр.д., с което е потвърдено решение № 134/22.06.2012г. по гр.д. № 445/2011г. на ОС- Благоевград за обявяване за окончателен на сключения на 21.11.2002 год. между Д. Г. М., Р. Г. М. и Е. Д. М., в качеството им на продавачи, и [фирма], в качеството му на купувач, предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, а именно: Поземлен имот с идентификатор № 02676.501.1235 по кад.карта на [населено място], одобрена със Заповед № РД-18-81/10.12.2009г., с административен адрес [населено място], [улица], с площ от 347 кв.м. и на сгради с идентификатори: сграда 02676.501.1235.1, със застроена площ от 206 кв.м.,брой етаж...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.