О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 191

София, 24.08.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

като взе предвид докладваното от съдия Т. Гроздева гр.д.N 237 по описа за 2018 г. и обстоятелството, че от представените към молба вх.№ 7433 от 10.08.2018 г. препис-извлечение от акт за смърт на Н. Д. М. и удостоверение за наследници изх.№ РИС18-УГ01-4834 от 11.06.2018 г., издадени от СО-район „Искър“ се установява, че касаторът Н. Д. М. е починал на 05.06.2018 г. /след подаване на касационната жалба на 27.10.2017г./ и съгласно чл.5 от Закона за наследството единствен негов наследник по закон е синът му Д. Н. М.

О П Р Е Д Е Л И :

КОНСТИТУИРА на основание чл.227 ГПК на мястото на починалия касатор Н. Д. М. наследника му по закон Д. Н. М. от [населено място],[жк], [жилищен адрес].

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Ключови думи