№ 105

София, 28.08.2018 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в закрито заседание на двадесет и седми август две хиляди и осемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА ЗАХАРОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЕЛЕНА АВДЕВА

ТАТЯНА КЪНЧЕВА

при участието на прокурора АНТОНИ ЛАКОВ изслуша докладваното от съдия КЪНЧЕВА нчд № 788/2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 43 т.3 от НПК.

По повод подадена тъжба от В. В. С. срещу В. Х. М. с твърдения за извършени престъпления, в Сливенския районен съд е било образувано нчхд № 616/2018 г. Частният тъжител е изразил съмнение в безпристрастността на съдиите от РС гр. Сливен и РС гр. Нова Загора и е поискал техния отвод. Всички съдии от първоинстанционния съд - РС гр. Сливен са се отвели от разглеждане на делото на основание чл. 29 ал.2 от НПК и съдът не може да образува състав. С определение от 17.07.2018 г. председателят на РС гр. гр. Сливен е прекратил производството по делото и е изпратил същото на ВКС за определяне на друг съд за разглеждането му.

Прокурорът от Върховната касационна прокуратура изразява писмено становище, че делото следва да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд.

Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, като се запозна с материалите по делото установи, че местнокомпетентният съд не може да образува състав и същото следва да бъде изпратено за разглеждане на друг, еднакъв по степен съд. Като взе предвид изложеното в тъжбата искане за отвод и на съдиите от РС гр. Нова Загора и като съобрази обстоятелството, че най-близкия до гр. Сливен районен съд е този в гр. Ямбол, ВКС намери, че следва да изпрати делото за разглеждане в РС гр. Ямбол.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 43 т.3 от НПК Върховният касационен съд, второ наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА нчхд № 616/2018 г. по описа на РС гр. Сливен за разглеждане от РС гр. Ямбол.

Препис от определението да се изпрати на РС гр. Сливен.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!