№ 104

София, 28.08.2018 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в закрито заседание на двадесет и седми август две хиляди и осемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА ЗАХАРОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЕЛЕНА АВДЕВА

ТАТЯНА КЪНЧЕВА

при участието на прокурора ТОМА КОМОВ изслуша докладваното от съдия КЪНЧЕВА нчд № 756/2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 43 т.3 от НПК.

По повод внесен обвинителен акт от районната прокуратура в гр. Троян срещу Г. С. М. за извършено престъпление по чл. 286 ал.1 от НК в районния съд в гр. Троян е било образувано нохд № 171/2018 г. Всички съдии от първоинстанционния съд са се отвели от разглеждането му на основание чл. 29 ал.2 от НПК. С определение № 122 от 13.07.2018 г. съдебното производство по делото е прекратено и същото е изпратено на ВКС за определяне на друг, еднакъв по степен съд за разглеждането му.

Прокурорът от Върховната касационна прокуратура изразява писмено становище за наличие на основанието по чл. 43 т.3 от НПК за промяна на местната подсъдност.

Върховният касационен съд, като се запозна с материалите по делото и като установи, че местнокомпетентният съд не може да образува състав, намери, че същото следва да бъде изпратено за разглеждане на районния съд в гр. Ловеч.

Водим от горното и на основание чл. 43 т.3 от НПК, Върховният касационен съд, второ наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА нохд № 171/2018 г. по описа на Районен съд гр. Троян за разглеждане от Районен съд гр. Ловеч.

Препис от определението да се изпрати на Районен съд гр. Троян.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ: