О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 107

гр. София, 29.08.2018 година

Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и осми август две хиляди и осемнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ : Галина Захарова

ЧЛЕНОВЕ : Елена Авдева

Татяна Кънчеваи след писмено становище на прокурора Стелияна Атанасова изслуша докладваното от съдията Елена Авдева наказателно дело частно производство № 785 / 2018 г.

Производството пред Върховния касационен съд е образувано на основание чл. 43, т. 3 от НПК, след като с определение № 7142 от 20.07.2018 г. и.ф. председател на Районен съд-гр. Благоевград констатирал, че поради отводи на всички съдии не може да се образува състав, който да разгледа нохд № 1160/2018 г., прекратил производството и сезирал Върховния касационен съд за определяне на друг, еднакъв по степен съд.

Прокурорът изразява становище в подкрепа на определението.

Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, след като обсъди данните по делото, намира, че са налице законните предпоставки за поисканата промяна на подсъдността по делото.

Първоначално в Районен съд - гр. Сандански е било образувано нохд № 212 / 2018 г. по внесен обвинителен акт от прокурор при Районна прокуратура – Сандански срещу Д. С. А. за престъпление по чл. 311, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и срещу Д. К. М. за престъпление по чл. 310, ал. 1, вр. чл. 309, ал. 1 от НК.

С протоколно определение № 1367 от 17.05.2018 г. по нохд № 212 / 2018 г. съдията - докладчик, при обсъждане на въпросите по чл. 248, ал. 1 от НПК, Районен съд-гр. Сандански констатирал, че делото е подсъдно по общите правила за определяне на местната подсъдност по местоизвършване на престъплението на Районен съд-гр. Благоевград, прекратил съдебното производство и изпратил делото на този съд.

Пред Районен съд-гр. Благоевград било образувано нохд № 1160/2018 г. След отводи по реда на чл. 31, ал. 1 от НПК на основание чл. 29, ал. 2 от НПК на всички съдии в него възникнала ситуация на невъзможност да се формира съдебен състав, който да разгледа делото. Това налага в конкретния казус Върховният касационен съд да промени принципните правила за процесуална обвързаност между местоизвършването на престъплението и съответния първостепенен съд.

За да не се допусне тежко отклонение от принципа на непосредственост на наказателното съдопроизводство и за да се спазят изискванията за бързина, ефективност, безпристрастност и снижаване на разходите и деловодните затруднения настоящият касационен състав намира, че с делото следва да се ангажира друг еднакъв по степен и териториално близък съд – Районният съд в гр. Кюстендил. По този начин и с оглед основанията, поради които съдиите от Благоевград са отказали да разгледат делото, може да се прогнозира безпрепятствено инстанционно развитие на процеса с по-малък риск от нови отводи.

Воден от тези съображения Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, на основание чл. 43, т. 3 от НПК

О П Р Е Д Е Л И

Прекратеното нохд № 1160 / 2018 г. по описа на Районен съд-гр. Благоевград да се разгледа от Районен съд- гр. Кюстендил.

Делото заедно с определението да се изпрати на Районен съд-гр. Кюстендил.

Препис от определението да се изпрати на Районен съд–гр. Благоевград за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ : 1.

2.