О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 108

София,29.08.2018 година

Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и осми август две хиляди и осемнадесета в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Галина Захарова

ЧЛЕНОВЕ : Елена Авдева

Татяна Кънчеваи след писмено становище на прокурора А.Лаков

изслуша докладваното от съдията Елена Авдева

наказателно дело частно производство № 796 / 2018 г.

Производството пред Върховния касационен съд е образувано на основание чл.43, т.3 от НПК, след като с определение № 1145/24.07.2018 г. председателят на Районен съд-гр. Провадия констатирал, че поради отводи на съдии не може да се образува състав, който да разгледа анд №327/2018 г., прекратил производството и сезирал Върховния касационен съд за определяне на друг, еднакъв по степен съд. С изцяло дидактична цел настоящият съдебен състав отбелязва, че при това процесуално действие първостепенният съд се е позовал на несъществуващ законов текст – чл. 133, ал.6 от ГПК, вместо на чл.43, т.3 от НПК, приложим по силата на категоричната разпоредба на чл. 84 от ЗАНН.

Прокурорът изразява становище в подкрепа на определението.

Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, след като обсъди данните по делото, намира, че са налице законните предпоставки за поисканата промяна на подсъдността по делото.

По правилата на местната подсъдност компетентен да разгледа казуса е Районният съд в гр. Провадия. Поради отводи на всички съдии в него се налага Върховният касационен съд да промени принципните правила за процесуална обвързаност между местоизвършването на деянието и съответния първостепенен съд.

За да не се допусне тежко отклонение от принципа на непосредственост на наказателното съдопроизводство и за да се спазят изискванията за бързина, ефективност, безпристрастност и снижаване на разходите и деловодните затруднения касационната инстанция намира, че делото следва да се разгледа от еднакъв по степен и териториално близък съд–Районния съд в гр. Варна .

Воден от тези съображения Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, на основание чл. 43, т. 3 от НПК

О П Р Е Д Е Л И

Прекратеното анд №327/2018 г. по описа на Районен съд-гр. Провадия да се разгледа от Районен съд-гр. Варна.

Делото заедно с определението да се изпрати на Районен съд-гр. Варна.

Препис от определението да се изпрати на Районен съд–гр. Провадия за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ : 1.

2.

Ключови думи
No law branches!