№ 346/31.08.2018 г.Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение, в закритото заседание на тридесет и първи август две хиляди и осемнадесета година в състав:Председател: Илияна Папазова

Членове: Красимир Влахов

Геника Михайловаразгледа докладваното от съдия Михайлова ч.гр.д. № 3157 по описа за 2018 г.

Производството е по чл. 309, вр. чл. 282, ал. 2 – 6 ГПК.

Д. К. И. е подал молба за отмяна на влезлите в сила първоинстанционно решение № 68/ 05.04.2016 г. по гр.д. № 483/ 2015 г. на Девненски районен съд и въззивно решение № 61/ 19.01.2017 г. по гр.д. № 1484/ 2016 г. на Варненски окръжен съд в осъдителните за него части (по пресъдени в полза на [фирма] разноски, сторени съответно пред първата и втората инстанция) и е направил искане за спиране на изпълнението.

В следваща молба вх. № 7782/ 29.08.2018 г. Д. К. И. оттегля искането за спиране.

Настоящият състав на Върховния касационен съд намира, че втората молба го десезира с това искане, а по него производството следва да бъде прекратено (арг. от чл. 6, ал. 2 ГПК).

При тези мотиви, съдътО П Р Е Д Е Л И :ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по искането за спиране на изпълнението на влезлите в сила решение № 68/ 05.04.2016 г. по гр.д. № 483/ 2015 г. на Девненски районен съд и решение № 61/ 19.01.2017 г. по гр.д. № 1484/ 2016 г. на Варненски окръжен съд поради оттегляне на молбата от Д. К. И. в тази част.

Определението може да се обжалва пред друг състав на Върховния касационен съд с частна жалба в 1-седмичен срок от връчването на преписа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.