О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 390

София, 05.09.2018 г.

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на пети септември през две хиляди и осемнадесетата година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева ч.гр.д. № 3181 по описа на четвърто гражданско отделение на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 282, ал. 2 ГПК.

Със заявление от И. И. И., с адрес в [населено място], представлявана от адв. С. Р., е направено искане за спиране изпълнението на въззивното решение № 91 от 31 май 2018 г., постановено по в.гр.д. № 210/2018 г. по описа на окръжния съд в гр. Сливен, с което се отменя решение № 14 от 30 януари 2018 г., постановено по гр.д. № 356/2016 г. по описа на районния съд в [населено място], и вместо него изменя определените с решение № 116 от 17 май 2008 г., постановено по гр.д. № 615/2007 г. по описа на районния съд в гр. Нова Загора мерки за упражняване на родителските права спрямо детето Г. Д. Г., родено на 30.01.2004 г., като упражняването на родителските права върху детето са предоставени на бащата Д. Г. Г., местоживеенето на детето е определено при бащата, определен е режим на лични отношения на детето с майката И. И., майката е осъдена да заплаща на детето месечна издръжка от 150 лева, считано от влизането в сила на решението, и в тежест на майката са определени разноски.

Срещу въззивното решение е подадена касационна жалба в срока по чл. 283 ГПК (на 11 юли 2018 г., при получен препис от решението на 12 юни 2018 г.), която следва да се администрира от въззивния съд. Към касационната жалба се прилагат изложение на основанията за допускане на касационното обжалване и банково бордеро за внесена такса за производството по чл. 288 ГПК. Молителката е внесла 500 лева като гаранция по смисъла на чл. 282, ал. 3 ГПК, която съдебният състав приема за достатъчна. Наличността на сумата за обезпечение по сметката на ВКС е потвърдена от счетоводството на ВКС със служебна бележка от 05.09.2018 г. Осъществени са посочените в чл. 282, ал. 2 ГПК предпоставки за спиране на изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение.

Ето защо и на основание чл. 282, ал. 2 ГПК, съставът на четвърто гражданско отделение на ВКС,

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА изпълнението на решение № 91 от 31 май 2018 г., постановено по в.гр.д. № 210/2018 г. по описа на окръжния съд в гр. Сливен.

Препис от определението да се предостави на И. И. И..

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: