О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 111

гр. София, 05.09.2018 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховен касационен съд на Република България, Второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на трети септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Кънчева

ЧЛЕНОВЕ: 1. Жанина Начева

2. Теодора Стамболова

като разгледа докладваното от съдия Ж. Начева касационно частно дело № 780 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Настоящето производство е образувано на основание чл. 43, т. 3 НПК по повод разпореждане № 304 от 13.07.2018 г. на Районния съд – гр. Котел по н. о. х. д. № 208/2018 г. с искане за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа делото.

Прокурорът от Върховна касационна прокуратура е изразил становище, че в случая е налице процесуалното основание по чл. 43, т. 3 НПК.

Върховният касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Данните по делото разкриват, че след образуване на съдебното производство по внесения обвинителен акт срещу подсъдимия И. В. И. за престъпление по чл. 210 НК, двамата съдии от Районния съд – Котел са си направили отвод, а това е довело до невъзможност да се формира съдебен състав.

При това положение Върховният касационен съд намира, че са налице предпоставките по чл. 43, т. 3 НПК за определяне на друг, еднакъв по степен съд. Делото следва да бъде разгледано от териториално близкия Районен съд в гр. Сливен, което би позволило нормална организация при провеждане на съдебното производство.

По изложените съображения и на основание чл. 43 от НПК, Върховният касационен съд, второ наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ИЗПРАЩА н. о. х. д. № 208/2018 г. по описа на Районния съд – гр. Котел (прекратено) за разглеждане на Районния съд – гр. Сливен.

Препис от определението да се изпрати на Районния съд – гр. Котел за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи