№ 102

София, 10 септември 2018 година

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА

ЧЛЕНОВЕ: РУЖЕНА КЕРАНОВА

НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ

с участието на прокурора Антони Лаков, изслуша докладваното от съдия Евелина Стоянова, дело № 858 по описа за 2018 година.

Производството е по реда на чл.43 НПК.

С разпореждане № 323 от 15.08.2018 г. по нчхд № 240/18 г. Районният съд-Раднево прекратил съдебното производство по делото и изпратил същото на ВКС по компетентност, с оглед приложението на чл.43, т.3 от НПК.

Прокурорът при Върховната касационна прокуратура писмено е заявил становище за основателност на искането за промяна на подсъдността.

Като съобрази горното и след проверка на относимите обстоятелства, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение установи:

Всички съдии при РС-Раднево, при предпоставките на чл.29, ал.2 НПК, са се отвели от разглеждане на посоченото наказателно дело, поради което същият съд не може да образува състав, който да стори това.

Очевидно са налице условията на чл.43, т.3 НПК, за определянето на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа делото по същество.

Водим от изложеното на основание чл.43, т.3 НПК, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА прекратеното нчхд № 240/18 г. по описа на Районен съд-Раднево на Районния съд–гр.Стара Загора за образуване и разглеждане по същество.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!