№ 99

София, 10 септември 2018 година

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА

ЧЛЕНОВЕ: РУЖЕНА КЕРАНОВА

НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ

с участието на прокурора Кирил Иванов, изслуша докладваното от съдия Евелина Стоянова дело № 686 по описа за 2018 година.

Производството е по реда на чл.426 във връзка с чл.351, ал.6 от НПК.

С определение № 872 от 29.05.2018 г. по нохд № 1792/17 г. Районният съд-гр.Варна върнал искането на адв.И. М. за възобновяване на нохд № 1792/17 г. по описа на ВРС.

Срещу това определение е постъпила жалба от адв.М. с искане то да бъде отменено, а делото върнато за разглеждането му по същество.

Прокурорът при Върховната касационна прокуратура писмено е изразил становище за неоснователност на жалбата.

За да се произнесе Върховният касационен съд, първо наказателно отделение взе предвид относимото към настоящото производство, а именно:

Адв.М. е бил назначен за служебен защитник на подсъдимия по нохд № 1792/17 г. на ВРС - В. Н. Г., след като преди това надлежно е бил поискан от съда и определен за участие (л.л.7,17,20 от нохд). По жалба на същия адвокат е образувано внохд № 973/17 г. на ОС-Варна, приключило с решение от 03.10.2017 г., с което осъдителната присъда, постановена по нохд № 1792/17 г. на ВРС е потвърдена изцяло.

С разпореждане № 86 от 20.04.2018 г. на председателя на първо наказателно отделение на ВКС по Вх.№ 4079/20.04.2018 г. по описа на ВКС, са дадени указания на ВРС – да даде на адв. М. седемдневен срок за представяне на полномощно по делото за изготвяне на искането за възобновяване и участие в производството по възобновяване. На същото място се съдържат и основанията, предопределили тези указания.

Като съобрази горното, доводите на страните и след проверка ВКС, първо наказателно отделение установи:

Указанията, дадени с последно посоченото разпореждане на председателя на първо наказателно отделение на ВКС са изпълнени. На адв.М. е дадена възможност да представи пълномощно по делото, но той не е сторил това, а с молба е възразил срещу необходимостта от пълномощно.

Производството по реда на Глава 33 от НПК е извънреден способ за проверка на влезли в сила съдебни актове, като законът изрично е определил правоимащите да го инициират. Свързано с настоящият случай, по силата на чл.420, ал.2 от НПК такова право е предоставено на осъдения. Самостоятелно право на искане за възобновяване не е предоставено на защитника, осъществявал функция по защита в приключилото наказателно дело, доколкото на проверка по реда на Глава 33 от НПК подлежат влезли в сила съдебни актове на първата или въззивната инстанции, поради което и не се обхващат от хипотезата на чл.99, ал.1 от НПК – да обжалва актовете на съда и на органите на досъдебното производство, които накърняват правата и законните интереси на обвиняемия.

По настоящото дело, няма представени доказателства (в това число и в дадения от ВРС срок), адвокат М. да е упълномощаван от осъдения Г. или пък да е натоварен с оказването на правна помощ по реда на ЗПП с оглед изготвянето на искане за възобновяване.

Ето защо искането за възобновяване на цитираното наказателно дело, изготвено от адв.М. правилно е било върнато, като процесуално недопустимо – подадено от лице, което няма право на такова искане.

Водим от изложеното Върховният касационен съд, първо наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 872 от 29.05.2018 г., постановено по нохд № 1792/17 г. на Районния съд-гр.Варна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!