№ 100

София, 10 септември 2018 година

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА

ЧЛЕНОВЕ: РУЖЕНА КЕРАНОВА

НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ

с участието на прокурора Тома Комов, изслуша докладваното от съдия Евелина Стоянова дело № 747 по описа за 2018 година

Производството е по реда на чл.43 от НПК.

Председателят на Районен съд-Провадия е удостоверил в определение № 160 от 11.07.2018 г. по анд № 309/18 г., че ПРС не може да образува състав, който да разгледа делото, поради което то е изпратено на Върховния касационен съд, по компетентност, с оглед приложението на чл.43,т.3 от НПК.

Прокурорът при Върховната касационна прокуратура писмено е изразил становище, че искането за промяна на подсъдността е основателно.

Като съобрази горното и след проверка на относимите обстоятелства Върховният касационен съд, първо наказателно отделение установи:

Тримата съдии при ПРС не могат да разгледат делото по повод жалбата на Ф. К. Ф. против наказателно постановление от 18.07.2017 г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция-София. За единият от тях са налице предпоставките на чл.29, ал.1 от НПК, а за останалите двама – тези на чл.29, ал.2 от НПК.

Очевидно са налице условия за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа коментираното дело.

Ето защо на основание чл.43, т.3 от НПК, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

Изпраща прекратеното анд № 309/18 г. по описа на РС-Провадия на Районния съд-гр.Варна за образуване и разглеждане по същество.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!