№ 101

София, 10 септември 2018 година

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА

ЧЛЕНОВЕ: РУЖЕНА КЕРАНОВА

НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ

с участието на прокурора Калин Софиянски, изслуша докладваното от съдия Евелина Стоянова, дело № 750 по описа за 2018 година.

Производството е по реда на чл.43 НПК.

С определение № 6847 от 12.07.2018 г. по нчхд № 938/18 г. Районният съд-Благоевград прекратил производството по делото и изпратил същото на ВКС по компетентност, с оглед приложението на чл.43, т.3 от НПК.

Прокурорът при Върховната касационна прокуратура писмено е заявил становище за основателност на искането за промяна на подсъдността.

Като съобрази горното и след проверка на относимите обстоятелства, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение установи:

Всички съдии при РС-Благоевград, при предпоставките на чл.29, ал.2 НПК, са се отвели от разглеждане на посоченото наказателно дело, поради което същият съд не може да образува състав, който да стори това.

Очевидно са налице условията на чл.43, т.3 НПК, за определянето на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа делото по същество.

Водим от изложеното на основание чл.43, т.3 НПК, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА прекратеното нчхд № 938/18 г. по описа на Районен съд-Благоевград на Районния съд–гр.Самоков за образуване и разглеждане по същество.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!