О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 103

гр. София, 10 септември 2018 г.

Върховният касационен съд на Република България, І НО, в закрито заседание на десети септември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНА ТОПУЗОВА ЧЛЕНОВЕ: ВАЛЯ РУШАНОВА

ХРИСТИНА МИХОВА

при секретар………………………………………………при становището на прокурора…… Ст. Атанасова...……..………..…изслуша докладваното от съдия Рушанова частно наказателно дело № 838 по описа за 2018 г.

С разпореждане от 03.08.2018г. по нохд № 284/2018г. по описа на Районен съд- Нови пазар, председателят на съда е прекратил съдебното производство и е изпратил делото на ВКС за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа делото на осн. чл.43, т.3 от НПК.

Прокурорът от ВКП е изразил становище, че по отношение на съдия П. Н. не са налице основанията по чл.29, ал.2 от НПК, поради което делото следва да се върне за разглеждането и решаването му на РС- Нови пазар.

Върховният касационен съд, І НО, за да се произнесе, взе предвид следното:

Съдебното производство пред РС – Нови пазар е било образувано по обвинителен акт на РП-Нови пазар срещу К. Н. К. за престъпление по чл.323, ал.1 във връзка с чл. 26, ал.1 от НК.

С определение от 03.08.2018г. съдия при РС-Нови пазар, на който делото е било разпределено за разглеждане, се е отвел поради обстоятелството, че се е ангажирал с доказателствена дейност в процедура по чл. 243, ал. 6 от НПК. Друг от съдиите от състава на съда е участвал в разглеждане на делото по същество преди отмяна на съдебния му по реда на инстанционния контрол. Третият съдия е съпруга на наблюдаващия прокурор по делото. Същевременно съдията П. Н. се е отвела поради роднинството си по сватовство с повереника на ощетените юридически лица.

При така посоченото, Върховният касационен съд счита, че са налице предпоставките на чл. 43, т. 3 от НПК, тъй като съдът, на който делото е подсъдно не може да образува състав. Не се споделя становището на прокурора при ВКП, че не са налице предпоставките на чл. 29, ал.2 от НПК за самоотвод на съдия Н., доколкото принципно становището за лична предубеденост на съдията не подлежи на контрол и проверка. Друг е въпросът, че в настоящия случай съдията-докладчик изрично е посочил, че въпреки обстоятелството, че повереникът - адв. Д. се е оттеглил като пълномощник на ощетените юридически лица към момента на образуване на съдебното производство, на него са му известни действията на пълномощника в защита интересите на ощетените юридичиски лица. На последно място, процесуалният закон, не поставя изискване наличието на родствена връзка със страна или повереник по делото по чл.29, ал.1, т. 4 от НПК, да е актуално към момента на самоотвода, като е достатъчно тази връзка да е съществувала в определен момент от наказателното производство. Именно поради факта на наличието й, макар и в предходен период, законодателят изрично е предвидил възможността съдията да е извънпроцесуално запознат с производството, поради което родствената връзка със страна или повереник е формално основание за отвод.

Ето защо делото следва да бъде изпратено за разглеждане от друг, еднакъв по степен съд, а именно – РС – Шумен, който е разположен в териториална близост.

Водим от горното и на основание чл. 43, т. 3 от НПК, ВКС, І НО,

О П Р Е Д Е Л И:

ИЗПРАЩА нохд № 284/2018г. по описа на РС- Нови пазар за разглеждане от РС - Шумен.

Копие от определението да се изпрати на РС – Нови пазар.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!