О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 116

гр. София, 10.09.2018 година

Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на десети септември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА КЪНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ЖАНИНА НАЧЕВА

ПЕТЯ ШИШКОВА

при становището на прокурора от ВКП Стелияна Атанасова, като разгледа докладваното от съдия Шишкова касационно частно дело № 850 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.43 т.3 от НПК.

Образувано е по повод на разпореждане № 180 от 10.08.2018г. на административния ръководител, с което съдебното производство по АНД №345/2018г. по описа на РС–гр. Провадия, е прекратено и делото е изпратено на ВКС за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да го разгледа. Причината е невъзможност компетентният съд да образува състав.

Становището на прокурора е, че искането следва да се уважи. Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, намери искането за основателно, поради следното:

Производството е образувано по жалба от А. С. А. срещу наказателно постановление на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция за административно нарушение, осъществено в гр. Провадия. В компетентния съд работят трима съдии. Съдия К. С. се е произнесла по делото, като е потвърдила наказателното постановление. Решението й е отменено от Административния съд във Варна и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав. Съдия Д. М. се е отвел, тъй като е съпруг на процесуалния представител на административно-наказващия орган. Съдия Е. С. е преценила, че следва да се отведе, тъй като в решение по друго дело е изразила становище по идентичен казус. Така възможностите за формиране на съдебен състав са изчерпани.

Разглеждането на делото следва да бъде възложено на съд, който да не е териториално отдалечен от местоживеенето на жалбоподателя, поради което ВКС прецени, че следва да го изпрати на Районния съд в гр. Девня.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА прекратеното АНД № 345/2018г. по описа на Районен съд–гр. Провадия, за разглеждане от Районен съд–гр. Девня.

Препис от определението да се изпрати на РС–гр. Провадия, за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

1.

2.

Ключови думи
No law branches!