О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 82

гр. София, 10 септември 2018 гВърховният касационен съд на Република България, ІII НО, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БЛАГА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА

МАЯ ЦОНЕВА

при секретар

при становището на прокурора Николай Любенов

изслуша докладваното от

съдия ИВАНОВА частно наказателно дело № 875 по описа за 2018 г

Производството е по чл. 43, т. 3 НПК.

С определение от 22.08.2018 г, по НОХД № 168/18 по описа на Районен съд, Исперих, е прекратено съдебното производство и делото е изпратено на настоящата инстанция, с оглед упражняване на правомощията й по чл. 43, т. 3 НПК.

Прокурорът от ВКП е изразил становище, че делото следва да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд.

Върховният касационен съд, III НО, за да се произнесе, взе предвид следното:

Съдебното производство е образувано пред Районен съд, Исперих, по обвинителен акт на Районна прокуратура, Исперих, срещу Г. О. К., за престъпление по чл. 311, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК, извършено на 25.11.2013 г в [населено място].

Делото е подсъдно на Районен съд, Исперих, по правилата на местната подсъдност. В посочения съд правораздават съдиите Д. К. и Ю. Ц.. На основание чл. 29, ал. 2 НПК, съдия К. се е отвела от разглеждане на делото, по съображения, че е постановила присъда срещу същото лице по сходни факти по аналогично обвинение, което би могло да породи съмнение в нейната безпристрастност от изхода на делото. Съдия Ц. също се е отвела, на посоченото основание, по съображения, че се познава с подсъдимата и заедно с нея е участвала в мероприятия на Съюза на юристите в България, дружество Исперих.

В резултат на отводите е изчерпана възможността да бъде сформиран съдебен състав в съда, на който делото е подсъдно, откъдето е възникнала и необходимостта от прекратяване на съдебното производство и сезиране на ВКС, на основание чл. 43, т. 3 НПК.

Настоящата инстанция намира, че са налице основанията на чл. 43, т. 3 НПК, за промяна на местната подсъдност, поради следните съображения: Делото е образувано в съда, на който е подсъдно, но поради отводите на работещите там съдии, не може да бъде сформиран състав, който да го разгледа. При това положение, необходимостта от провеждане на съдебно производство налага пренасяне на делото от Районен съд, Исперих, в друг, еднакъв по степен съд, който се намира в териториална близост със съда по подсъдност, а именно: РАЙОНЕН СЪД, РАЗГРАД.

По изложените съображения, ВКС намери, че НОХД № 168/18 по описа на Районен съд, Исперих, следва да бъде изпратено на Районен съд, Разград, за което да бъде уведомен първият съд.

Водим от горното и на основание чл. 43, т. 3 НПК, ВКС, ІII НО,

О П Р Е Д Е Л И: ИЗПРАЩА НОХД № 875/18 по описа на Районен съд, Исперих, за разглеждане от РАЙОНЕН СЪД, РАЗГРАД.

Копие от определението да се изпрати на Районен съд, Исперих.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!