О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 115

гр. София, 10.09.2018 година

Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на десети септември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА КЪНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ЖАНИНА НАЧЕВА

ПЕТЯ ШИШКОВА

при становището на прокурора от ВКП Стелияна Атанасова, като разгледа докладваното от съдия Шишкова касационно частно дело № 864 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.43 т.3 от НПК.

Образувано е по повод на разпореждане № 109 от 17.08.2018г., с което съдебното производство по НОХД №186/2018г. по описа на РС–гр.Своге, е прекратено и делото е изпратено на ВКС за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да го разгледа. Причината е невъзможност компетентният съд да образува състав.

Становището на прокурора е, че искането не следва да се уважи. Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, намери искането за неоснователно, поради следното:

Производството е образувано по внесен обвинителен акт срещу В. Б. В. за престъпления по чл.131, ал.1, т.9, вр. чл.129, ал.2 и по чл.339, ал.1 от НК, осъществени в района на Свогенския районен съд. В месно компетентния съд работят само двама съдии – Н. Б. и Р. С..

Във връзка със същите обвинения срещу В., преди НОХД № 186/18г., в съда на основание чл.381 и сл. от НПК е било образувано НОХД № 142/18г. По него се е произнесла с-я Б., като е отказала да одобри споразумението, като противоречащо на закона. По тази причина, при повторното му внасяне в съда, тя се е отвела от разглеждането му.

Относно втория съдия Р. С., в разпореждането, с което делото е изпратено на ВКС, е записано, че се е изключил от разпределение. Същото обстоятелство е видно и от протоколите за избор на докладчици по НОХД №№ 142 и 186 от 2018г., в които е записано, че по отношение на с-я С. са налице обстоятелства, посочени в заповед № РД-09/17 от 28.01.2013г. Въпросната заповед не е приложена по делото, нито е достъпна на електронната страница на съда, не е цитирана и във вътрешните правила за случайно разпределение на делата.

Причините, поради които един от двамата съдии е изключен от разпределение остават неясни, с което се нарушава изискването за прозрачност при определянето на съдия-докладчик. ВКС не би могъл да уважи искането за промяна на подсъдността, тъй като не е в състояние да провери дали действително са изчерпани възможностите за образуване на съдебен състав, който да разгледа делото в компетентния съд.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Отменя разпореждане № 109 от 17.08.2018г., с което съдебното производство по НОХД №186/2018г. по описа на Районния съд в гр. Своге е прекратено.

Връща делото за разглеждане на РС-Своге.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

1.

2.