О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 291

гр. София, 10.09.2018 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на шести август две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бойка Стоилова

ЧЛЕНОВЕ: 1. Мими Фурнаджиева

2. Велислав Павков

при секретаря в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 2988 по описа за 2018 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на Т. П. Ж. и Ж. Ж. Ж. против определение №336/14.06.2018 г., постановено по гр.д.№ 276/2018 г. от състав на Апелативен съд – В..

С обжалваното определение, съдът е отменил първоинстанционно определение, с което е оставено без уважение искане за допускане на обезпечение по чл.74, ал.1 ЗОПДНПИ отм. и е допуснато обезпечението.

В изложението на касационните основания относно допустимостта на касационното обжалване се твърди, че съдът се е произнесъл по правни въпроси в противоречие с практиката на ВКС – касационно основание по чл.280, ал.1, т.1 ГПК.

Сочените правни въпроси са относно това, инструктивни или преклузивни са сроковете по чл.27, ал.1 , ал.2 и ал.4 ЗОПДНПИ отм. , както и какви са процесуалноправните последици от неспазването на тези срокове.

То тези правни въпроси е образувано тълкувателно дело №1/2018 г. по описа на ОСГК на ВКС, като отговорът на правните въпроси е от значение за правилното разрешаване на настоящия спор, поради което производството по настоящото дело следва да бъде спряно, до приключването на тълкувателно дело №1/2018 г. по описа на ОСГК на ВКС.

Водим от горното, съставът на ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА производството по гр.д.№ 2988/2018 г. по описа на ВКС, ІV гр.отд., до приключване на тълкувателно дело №1/2018 г. по описа на ОСГК на ВКС.

Определението не подлежи на обжалване.

Председател: Членове:1. 2.

Ключови думи
No law branches!