О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 114

гр. София, 10.09.2018 година

Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на четиринадесети август две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА ПАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: БИЛЯНА ЧОЧЕВА МАЯ ЦОНЕВА

изслуша докладваното от съдия ЧОЧЕВА ч.н.дело № 825 по описа за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано с правно основание по чл. 43, т. 3 от НПК, по повод постъпило искане от Районен съд – гр. Средец, след като с определение № 198 от 01.08.2018 г. съдията-докладчик е прекратил съдебното производството по ч.н.д. № 92/2018 г. по описа на същия съд и е изпратил делото по компетентност на ВКС за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа делото.

Представителят на Върховната касационна прокуратура, в писмено становище, изразява позиция за основателност на искането за промяна на местната подсъдност по делото.

Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, като обсъди данните по делото и взе предвид становището на прокурора, намира, че са налице условията по чл. 43, т. 3 от НПК с оглед на следните съображения:

Производството по ч.н.д. № 92/2018 г. по описа на РС – гр. Средец е образувано по жалба на Г. Ж. Д. срещу прокурорско постановление от 03.05.2018 г. за прекратяване на наказателно производство по ДП № 269 ЗМ 242/2016 г. на РУ на МВР – гр. Средец за престъпление по чл. 269, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. С разпореждане № 140 от 23.05.2018 г. по ч.н.д. № 92/2018 г. по описа на РС – гр. Средец съдията-докладчик по делото е оставил жалбата на жалбоподателя без разглеждане като недопустима.

С определение № 189 от 06.07.2018 г. по в.ч.н.д. № 467/2018 г. по описа на ОС – гр. Бургас горепосоченото разпореждане е било отменено и делото е било върнато на РС – гр. Средец за произнасяне по същество по жалбата на Г. Ж. Д..

С определение № 190 от 18.07.2018 г. по ч.н.д. № 92/2018 г. по описа на РС – гр. Средец първоначално определеният съдия-докладчик, председател и административен ръководител на районния съд се е отвел от разглеждане на делото по реда на чл. 31, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „в“ и ал. 2 от НПК.

С определение № 198 от 01.08.2018 г. по ч.н.д. № 92/2018 г. по описа на РС – гр. Средец, другият районен съдия се е отвел от разглеждането на делото по реда на чл. 31, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 2 от НПК и е прекратил съдебното производството по делото, като е изпратил същото по компетентност на ВКС за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа делото.

При това положение е очевидно, че формирането на състав, който да разгледа делото е невъзможно. Затова, при наличието на условието по чл. 43, т. 3 от НПК и отчитайки основанията, поради които се иска промяна на подсъдността, ВКС намира, че делото следва да се изпрати за разглеждане и решаване от друг, еднакъв по степен съд, какъвто най-близък териториално се явява РС – гр. Бургас.

Предвид гореизложеното, Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА ч.н.д. № 92/2018 г. по описа на Районен съд – гр. Средец (прекратено), за разглеждане и решаване от Районен съд – гр. Бургас. Препис от настоящото определение да се изпрати на председателя на Районен съд – гр. Средец, за сведение. Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи
No law branches!