№ 348

гр.София, 11.09.2018 г.

Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение в закритото заседание на десети септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател: Светла Димитрова

Членове: Геника Михайлова

Даниела Стояноваразгледа докладваното от съдия Михайлова ч.гр.д. № 2923 по описа за 2018 г.

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Обжалвано е разпореждане от 23.06.2018 г. по ч.гр.д. № 4943/ 2017 г., с което Софийски апелативен съд на основание чл. 275, ал. 2, вр. чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК е върнал частната касационна жалба на К. И. Б. срещу определение № 4214/ 22.12.2017 г. по същото дело.

Разпореждането обжалва К. И. Б. с искане да бъде отменено. Частната жалба е бланкетна, доколкото в нея липсват конкретни оплаквания за неправилност на обжалвания акт.

Настоящият състав на Върховния касационен съд я намира с допустим предмет. Обжалваното разпореждане прегражда по-нататъшното развитие на делото по частната касационна жалба, а случаят попада в хипотезата на чл. 279, ал. 1, вр. чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК. Налице е надлежна процесуална легитимация. Жалбоподател е страната, чието допустимо упражняване на правото на частна касационна жалба до ВКС обжалваното разпореждане отрича. Спазен е срокът по чл. 275, ал. 1 ГПК. Налице са и останалите предпоставки за редовност и допустимост на частната жалба, разглеждането й е в компетентност на ВКС (чл. 274, ал. 2, изр. 1,, пр. 1 ГПК) и тя е основателна. Съображенията са следните:

С определение № 4214/ 22.12.2017 г. по ч.гр.д. № 4943/ 2017 г. Софийски апелативен съд е потвърдил разпореждане № 19837/ 28.07.2017 г. за връщане на исковата молба от жалбоподателя, по която е било образувано гр.д. № 5586/ 2015 г. на Софийски градски съд.

В срока по чл. 275, ал. 1 ГПК той е подал частна касационна жалба срещу определение № 4214/ 22.12.2017 г. по ч.гр.д. № 4943/ 2017 г. на Софийски апелативен съд, чиято обжалваемост законът допуска (чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК).

С разпореждане от 18.01.2018 г. докладчикът по ч.гр.д. № 4943/ 2017 г. на Софийски апелативен съд на основание чл. 275, ал. 2, вр. чл. 262, ал. 1 ГПК дава указания и 1-седмичен срок, в който жалбоподателят да представи документ за внесена в полза на ВКС, изложение на основанията за допускане на частната касационна жалба до разглеждане (чл. 274, ал. 3, вр. чл. 280, ал. 1 или 2 ГПК), а тя да бъде приподписана от адвокат.

Разпореждането от 18.01.2018 г. е съобщено надлежно на 09.02.2018 г. В границите на 1-седмичния срок постъпва молба, в която жалбоподателят прави искане за освобождаване от държавна такса и за допускане до правна помощ.

С разпореждане от 02.05.2018 г. по ч.гр.д. № 4943/ 2017 г. на Софийски апелативен съд е освободен от държавна такса (чл. 83, ал. 2 ГПК). След тази дата той не дължи изпълнение на указанията по разпореждането от 18.01.2018 г. в първата част (относно заплащането на държавна такса), а срокът за изпълнение на останалите е прекъснат от искането за правна помощ (чл. 275, ал. 2, вр. чл. 259, ал. 2 ГПК).

С разпореждане от 07.06.2018 г. по ч.гр.д. № 4943/ 2017 г. на Софийски апелативен съд адв. Даниела В. е назначена за негов особен представител и е даден нов 1-седмичен срок за изправяне на останалите нередовности на частната касационна жалба.

Разпореждането е надлежно съобщено на 27.06.2018 г. На същата дата адв. Даниела В. уведомява съда, че е приподписала частната касационна жалба и представя изложение с основания за допускането й до касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 и ал. 2, пр. 3 ГПК.

Вместо делото да бъде изпратено на Върховен касационен съд с обжалваното разпореждане е върната частната касационна жалба. Настоящият състав е длъжен да го отмени, тъй като Софийски апелативен съд е приложил неправилно санкционната последица от чл. 275, ал. 2, вр. чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК.

При тези мотиви, съдътО П Р Е Д Е Л И :ОТМЕНЯ разпореждане от 23.02.2018 г. по ч.гр.д. № 4943/ 2017 г. на Софийски апелативен съд.

Делото да се докладва за разпределяне на състав на Върховен касационен съд, който да разгледа частна касационна жалба вх. № 818/ 17.01.2018 г. на К. И. Б. срещу определение № 4214/ 22.12.2017 г. по ч.гр.д. № 4943/ 2017 г. на Софийски апелативен съд.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.