О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 106

С о ф и я , 11 септември 2018 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ПЪРВО наказателно отделение, в з а к р и т о заседание на 10 с е п т е м в р и 2018 година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА

ЧЛЕНОВЕ: РУЖЕНА КЕРАНОВА

НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ

като съобрази становището на прокурора Калин Софиянски,

изслуша докладваното от съдията Николай Дърмонски

частно наказателно дело № 868/2018 година.

Производството е по чл.43, т.1 от НПК, образувано по искане на Районен съд-София за промяна в местната подсъдност на НАХД № 12375/2018 г.

Прокурорът от ВКП намира искането за основателно.

Върховният касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното :

Наказателното дело като НАХД № 12375/2018 г. е било образувано пред Районен съд-София-107 състав по жалбата на „М. Ф.”-ЕООД-Р., представлявано от управителя му С. А. К. от Р. срещу НП № 34-0023-3881/03.07.2018 г. на изпълнителния директор на Агенция за хора с увреждания за налагане на имуществена санкция на дружеството. Към жалбата са представени копия от още 11 броя НП на административно наказващия орган срещу други ЕООД, представлявани от същия управител с декларацията, че и те са били обжалвани, като е отправено искане за промяна в местната подсъдност на настоящето АНД на основание чл.43, т.1 от НПК. С определение от 16.08.2018 г. съдията-докладчик се е съгласил с така отправеното от жалбоподателя искане и като е прекратил производството пред СРС е изпратил делото на ВКС за преценка наличието на основание за преместване подсъдността на делото в друг, равен по степен съд в близост до местоживеенето на преобладаващата част от страните и другите участници в процеса. Прокурорът от ВКП е подкрепил становището на съдията-докладчик и с аргумент, че в противен случай ще се затрудни дейността на служителите на АХУ-регионален офис във В. Т., взели участие при констатиране на административните нарушения на дружествата на едноличния им собственик К..

ВКС намира искането за убедително мотивирано и основателно.

Безспорно е, че отдалечеността на правораздавателния орган от местоживеенето на голяма част от участниците в един процес има своето значение както с осигуряването на реална възможност за достъпа до съд, с разглеждане и решаване на делата в разумен срок, така и с минимизиране на усилията на страните за осъществяване на правото си на защита, включително чрез ограничаване неоправданото разходване на финансови средства във връзка с ангажираните доказателствени средства. Макар основанието по чл.43, т.1 от НПК да не касае законовите предпоставки, обуславящи родовата или местната подсъдност на дадено наказателно производство, а при условията на целесъобразност дава възможност на касационния съд да прави промяна на последната с цел постигане на бързина и икономичност на производството в съдебната му фаза, съотнесено към горепосочените основни правила като част от вложените в ЕКПЧОС и в нормите на чл.12, чл.15 и чл.22 от НПК, приложими в случая съгласно чл.84 от ЗАНН, основателността на искането следва да се оценява и за неговата законосъобразност. В случая съдията-докладчик правилно се е мотивирал като преследван процесуален резултат и за настоящето административно наказателно производство.

С оглед изложените съображения настоящият състав на Върховният касационен съд – първо наказателно отделение намира, че следва да бъде променена местната подсъдност на делото, като то се изпрати за разглеждане и решаване от Районен съд-Велико Търново и на основание чл.43, т.1 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА прекратеното НАХД № 12375/2018 г. по описа на Районен съд-София за разглеждането му от РАЙОНЕН СЪД-ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ПРЕПИС от определението да се изпрати на РАЙОНЕН СЪД-СОФИЯ-107 състав, за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: