№ 349 гр. София, 11.09.2018 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на единадесети септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател: Светла Димитрова

Членове: Илияна Папазова

Александър Цонев

като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев ч.гр.д. № 3202/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 282, ал. 2 ГПК.

Образувано е по молба вх. № 7949 от 11.09.2018 г. на [фирма], [населено място], с която се иска спиране на изпълнението на въззивно решение № 1051 от 19.07.2018 г. по в.гр.д. № 1089/2018 г. на Пловдивски окръжен съд, с което [фирма] е осъдено на основание чл. 200 КТ да заплати на А. Т. К. от [населено място] сумата от 8000 лв., съставляваща обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания от професионално заболяване „вегетативна полиневропатия на горни крайници, втори стадий“.

Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, намира, че молбата е процесуално допустима.

Налице са изискванията на чл. 282, ал. 2 ГПК за спиране на изпълнението, тъй като осъдителното решение на въззивния съд не е влязло в сила, срещу същото е подадена касационна жалба вх. № 25753 от 04.09.2018 г. на Пловдивски окръжен съд, с преводно нареждане от 05.09.2018 г. молителят е внесъл надлежно обезпечение в размер на 8000 лв., като от служебно извършена справка и издадено удостоверение от 11.09.2018 г. е установено, че сумата е постъпила в специалната сметка за обезпечения на Върховния касационен съд.

Предвид изложеното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА на основание чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК изпълнението на решение № 1051 от 19.07.2018 г. по в.гр.д. № 1089/2018 г. на Пловдивски окръжен съд, с което [фирма], [населено място], е осъдено да заплати на А. Т. К. от [населено място] на основание чл. 200 КТ сумата от 8000 лв. - обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания от професионално заболяване „вегетативна полиневропатия на горни крайници, втори стадий“.

Препис от определението да се издаде на молителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: