О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 104

София, 11 септември 2018 г.

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение в закрито съдебно заседание в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА

ЧЛЕНОВЕ: РУЖЕНА КЕРАНОВА

НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ

при секретар

при становището на прокурора Николай Любенов

изслуша докладваното от съдия Ружена Керанова

ч.н.дело № 840/2018 година и за да се произнесе взе предвид следното :

Производството е образувано по чл. 43, т. 3 от НПК.

С определение № 237/06.08.2018 г., постановено по НЧХД № 558/2018 г. по описа на Районен съд – Разград, е прекратено производството по делото и е постановено то да се изпрати на Върховния касационен съд за определяне на друг, еднакъв по степен съд.

Прокурорът при Върховна касационна прокуратура е изразил становище, че искането следва да бъде уважено.

Върховният касационен съд, първо наказателно отделение, намери искането за основателно, поради следното :

Производството по делото е било образувано пред Районен съд – Разград по частна тъжба, депозирана от Л. М. Г. против Т. К. Т. за престъпления по чл. 148 от НК.

Съдиите от Районен съд – Разград са се отвели от разглеждане на делото на основание чл. 31, ал.3 във вр. с ал.1 във вр. с чл. 29 от НПК по обстоятелствата, изложени в определенията за отвод.

При посочените данни ВКС намери, че са налице условията за пренасяне на делото в друг, еднакъв по степен съд, визирани в чл. 43, т. 3 от НПК, а именно от Районен съд – Велико Търново.

С оглед на изложеното Върховният касационен съд, първо наказателно отделение и на основание чл. 43, т.3 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА прекратеното НЧХД № 558/2018 г. по описа на Районен съд – Разград за разглеждане от Районен съд – Велико Търново, като първа инстанция.

Препис от определението да се изпрати на Районен съд – Разград за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ : 1.

2.

Ключови думи
No law branches!