О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 504

Гр.София, 11.09.2018 година

Върховният касационен съд на Република България,Търговска колегия Второ отделение в закрито заседание на 10 август две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

изслуша докладваното

от съдията СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

частно търговско дело № 1162/2018 г.

за да се произнесе взе предвид:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на „Пътстрой“ ООД – Стара З. срещу Определение № 139/26.02.2016 г. по ч.гр.д. № 547/2018 г. по описа на ВКС, ТК, Второ т.о., с което е оставена без разглеждане подадената от „Пътстрой“ ООД касационна частна жалба против Определение № 897/20.10.2017 г. по ч.гр.д. № 1393/2017 г. на Окръжен съд Стара Загора. С него е оставена без уважение подадената от „Пътстрой“ ООД частна жалба срещу разпореждане от 21.08.2017 г. на ЧСИ Г. И., с рег. № 765 на КЧСИ по изп.дело № 20167550402369 за връщане на жалбата му с вх. № 24418/3.07.2017 г. срещу действията на съдебния изпълнител – разпределение от 30.06.2017 г. – като неоснователна.

В жалбата срещу определението на ВКС се поддържа, че същото е неправилно по съображения за допуснати съществени нарушени на съдопроизводствените правила. Претендира се отмяната му и връщане на делото на състава за разглеждане на касационната частна жалба.

В срока за отговор на частната жалба „КТБ“ АД /в несъстоятелност/, изразява становище, че същата е неоснователна.

Частната жалба на „Пътстрой“ ООД с вх. № 2869/20.03.2018 г. е подадена в срок, по пощата, срещу определение по чл. 274, ал. 2, изр. 2 ГПК, постановено от състав на ВКС, ТК, Второ т.о., от надлежна страна.

За да остави без разглеждане частната жалба на .“Пътстрой“ ООД, с която е сезиран, съставът на Второ г.о. е приел, че въззивното определение на окръжен съд, с което е оставена без уважение частта жалба срещу разпореждане на ЧСИ за връщане на жалба срещу действията му, е процесуално недопустима, позовавайки се на императивната разпоредба на чл. 274, ал. 4 ГПК, според която не подлежи на касационно обжалване въззивно определение по дело, решението по което не подлежи на касационен контрол.

Определението на ВКС е правилно. Наред със същинските изпълнителни действия на ЧСИ, каквото е разпределението, за които изрично е предвидена обжалваемост, на съдебен контрол подлежат и действията по администриране на производството.

За разлика от обжалването на изпълнителните действия по чл. 435 ГПК за разпределението е предвиден двуинстанционен контрол.Специфичният предмет на акта на разпределение обуславя специален режим на обжалването му. Решението на окръжния съд по разпределението подлежи на обжалване пред съответния апелативен съд, чието решение е окончателно съгласно чл. 463, ал. 2 ГПК.

Определенията по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване, също не подлежат на обжалване съгласно разпоредбата на мл. 274, ал. 4 ГПК, която се прилага съответно и при обжалване на разпорежданията.

Що се отнася до преграждащите производството по обжалване действията на съдебния изпълнител актове, в преобладаващата част от практиката на ВКС се приема, че т. 2 на ТР № 3/2015 г. по ТД № 3/2015 г. на ОСГТК на ВКС е запазила значението си при действието на ГПК, обн. В ДВ, бр. 59/20.07.2007 г.

По изложените съображения обжалваното определение на ВКС следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от горното Върховният касационен съд, 1-ви състав на Второ т.о. на ВКСО П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 139/26.02.2018 г. на Върховния касационен съд, ТК, състав на Второ търговско отделение, постановено по ч.т. д. № 547/2018 г. по описа на същия съд.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: