О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 292

гр. София, 11.09.2018 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на десети септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бойка Стоилова

ЧЛЕНОВЕ: 1. Мими Фурнаджиева

2. Велислав Павков

при секретаря в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 1971 по описа за 2018 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.248, ал.1 ГПК.

Образувано е по молба на П., с направено искане за изменение на постановеното определение по реда на чл.288 ГПК в частта за присъдените на ответника по касационната жалба съдебни разноски.

Ответникът по молбата не е представил писмен отговор.

Обжалваемия интерес по делото по подадената от П. касационна жалба е в размер на 8 000 лева, като съгласно разпоредбата на чл.7, ал.2, т.3 от Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, адвокатското възнаграждение следва да е в размер на 547,50 лева, до размера на която сума следва да се намали присъденото възнаграждение в размер на 1460 лева.

Водим от горното, съставът на ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗМЕНЯ постановеното по реда на чл.288 ГПК определение № 562/14.06.2018 г. по гр.д.№ 1971/2018 г. по описа на ВКС, ІV гр.отд. в частта за присъдените разноски в полза на Д. Р. Д., като намалява същите до размер на 547,50 лева.

Определението е окончателно.

Председател: Членове: 1. 2.