О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 107

гр. София, 11 септември 2018 г.

Върховният касационен съд на Република България, І НО, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУЖЕНА КЕРАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ

МИНА ТОПУЗОВА

при секретар………………………………………………при становището на прокурора…...................…Николай ЛЮБЕНОВ................…изслуша докладваното от съдия Топузова частно наказателно дело № 789 по описа за 2018 г.

Производството е с правно основание чл. 43, т.3 от НПК.

Образувано е въз основа на разпореждане № 7198 от 23.07.2018г. на съдията-докладчик по нчхд № 1025/18г. по описа на районен съд гр.Благоевград, с което е прекратено съдебното производство и делото е изпратено по компетентност на ВКС.

Прокурорът от ВКП е изразил становище, че делото следва да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд.

Върховният касационен съд, І НО, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по тъжба от В. С. Б. срещу П. К. Г. за престъпление по чл.130, ал.1 от НК. Съдиите от районния съд в гр. Благоевград са се отвели от разглеждането на делото, тъй като тъжителят е съдебен заседател в същия съд. Наличието на служебни отношения на тъжителя със съдиите в РС Благоевград не позволява обективното и безпристрастно разглеждане на делото.

Върховният касационен съд счита, че предвид невъзможността за образуване на състав в съда, на който делото е подсъдно, същото следва да бъде изпратено за разглеждане от друг, еднакъв по степен съд извън територията на РС Благоевград, а именно – районният съд в гр. Кюстендил.

Водим от горното и на основание чл. 43, т.3 от НПК, ВКС, І НО,

О П Р Е Д Е Л И:

ИЗПРАЩА нчхд № 1025/18г. по описа на районен съд гр. Благоевград за разглеждане от районен съд гр. Кюстендил.

Копие от определението да се изпрати на районен съд гр. Благоевград.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи