ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 502

Гр.София, 11.09.2018 година

Върховният касационен съд на Република България-Търговска колегия Второ отделение в закрито заседание на 10 август две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

изслуша докладваното от съдията СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА частно търговско дело № 1071/2018г. за да се произнесе, взе предвид;

Производството е по чл. 274 ал. 3 ГПК.

Образувано е по касационна частна жалба на Застрахователно акционерно дружество „Дал Бог Живот и здраве АД София срещу Определение № 861 от 14.03.2018 г. по в.ч.гр.д. № 1211/2018 г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено Определение № 439/24.01.2018 г. на VI ГО, 1-ви състав на СГС. С първоинстанционното определените прекратено производството по т.д. № 2140/201 г. по описа на СГС, поради неподсъдност на спора по иск с правно основание чл. 134 ЗЗД срещу чуждестранно търговско дружество - Р. С., със седалище Румъния, [населено място], съгласно Регламент /ЕС/ № 1215/2012 г.

В жалбата се поддържа очевидна неправилност на въззивното определение по смисъла на чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК по чл. 280, ал.1, т. 3 ГПК, подлежащо на непряк касационен контрол. Претендира се отмяната му.

С определение на Конституционния съд от 4 юни 2018 г. по КД № 10/2018 г. е допуснато за разглеждане по същество искане на състав на ВКС, Гражданска колегия, за установяване на противоконституционност

на,чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК в частта: „КАКТО И ПРИ ОЧЕВИДНА НЕПРАВИЛНОСТ.

С касационната частна жалба е въведено касационно основание за отмяна на определението - ОЧЕВИДНА НЕПРАВИЛНОСТ по смисъла на чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК.

С допуснатото до разглеждане искане се оспорва конституциносъобразността на приложим по делото закон, поради което са налице предпоставките на чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК за спиране на производството по настоящото дело.

Мотивиран от горното Върховният касационен съд, 1-ви състав на Второ търговско отделение, на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК

ОПРЕДЕЛИ:

СПИРА ПРОИЗВОДСТВОТО по ч.т.д. № 1071/2018 г. на Върховния касационен съд, 1-ви състав на Второ търговско отделение, до приключването на Конституционно дело № 10/2018 г.

Определението подлежи на обжалване пред друг тричленен състав на ВКС с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му.

Председател:

Членове: