№114

Гр. София, 11.09.2018 год.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Гражданска колегия, Второ отделение в закрито заседание на десети септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

ВЕСЕЛКА МАРЕВА

КРАСИМИР ВЛАХОВ

като разгледа докладваното от съдия Влахов гр. д. № 3081 по описа на ВКС за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.307, ал.1 ГПК.

Образувано е по молба на Е. Л. К. за отмяна на влязлото в сила като необжалваемо Решение № 25 от 28.03.2018 г. по гр.д. № 65/2018 г. на Царевския районен съд, с което на основание чл. 51 ЗН е постановено да се впише в особената книга за приемане и отказ от наследство при РС- Царево, че П. Л. К. и Е. Л. К. са загубили правото си да приемат наследството, оставено от тяхната майка Р. Е. К. /поч.14.02.2014 г./. В молбата за отмяна се релевира твърдение за наличието на предвиденото в чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК основание за отмяна, като молителят поддържа, че вследствие на нарушаване на съответните процесуални права не е могъл да участва при разглеждане на делото лично или чрез процесуален представител, доколкото не е бил редовно призован за насроченото за 28.03.2018 г. съдебно заседание, а за образуваното производство по молба на [фирма] в качеството й на кредитор на наследодателя, е узнал едва при връчване на решението. По изложените съображения се моли влязлото в сила решение на Царевския районен съд в частта, с която е постановено да впише, че молителят е изгубил правото да приеме наследството на Р. Е. К., да бъде отменено.

Ответникът по молбата- [фирма]- [населено място] не е депозирал отговор в срока по чл. 306, ал. 3 ГПК.

Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение намира, че са налице предпоставките на процесуалния закон за допускане на така подадената молба до разглеждане. Съгласно чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК основание за отмяна е налице, когато вследствие нарушаване на съдопроизводствените правила страната е била лишена от възможността да участва в делото лично или чрез процесуален представител. В конкретния случай молителят излага твърдения, според които правото му на участие в процеса е било нарушено поради нередовно призоваване, в резултат на което не е могъл да се яви в насроченото съдебно заседание лично или чрез представител. С оглед на това молбата се явява допустима, като преценката за нейната основателност е въпрос по същество. Молбата /заведена на 28.06.2018 г./ следва да се счита подадена в срока по чл. 305, ал. 1, т. 5 ГПК, доколкото решението е било връчено на молителя на 30.03.2018 г.

Водим от горното, ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, състав на Второ Гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА до разглеждане молбата на Е. Л. К. за отмяна на влязлото в сила Решение № 25 от 28.03.2018 г. по гр.д. № 65/2018 г. на Царевския районен съд в частта, с която на основание чл. 51 ЗН е постановено да се впише в особената книга за приемане и отказ от наследство при РС- Царево, че Е. Л. К. е загубил правото си да приеме наследството, оставено от неговата майка Р. Е. К. /поч.14.02.2014 г./.

Делото да се докладва на председателя на Второ гражданско отделение за насрочването му в открито съдебно заседание.

В списъка на лицата за призоваване да се впише като ответник [фирма]- [населено място].

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!