№ 117

София, 11.09.2018 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в закрито заседание на десети септември две хиляди и осемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА АВДЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА КЪНЧЕВА

ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА

при участието на прокурора АНТОНИ ЛАКОВ изслуша докладваното от съдия КЪНЧЕВА нчд № 844/ 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 43 т.3 от НПК.

В Сливенския районен съд е било образувано нчхд № 708/2018 г. във връзка с подадена тъжба от Д. К. срещу Ж. Б. за извършено престъпление по чл. 148 ал.1 т.2 и т.3 от НК. Всички съдии от районния съд са се отвели от разглеждане на делото на основание чл. 29 ал. 1 и ал. 2 от НПК, поради което съдът не може да образува състав. С определение от 07.08.2018 г. производството по делото е прекратено и същото е изпратено на ВКС за упражняване на правомощията му по чл. 43 т.3 от НПК.

Прокурорът от Върховната касационна прокуратура мотивира писмено становище, че делото следва да бъде възложено на друг, еднакъв по степен съд.

Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, като се запозна с материалите по делото и като установи, че местно компетентният съд не може да образува състав, прие наличие на основанието по чл. 43 .3 от НПК за промяна на местната подсъдност. Делото следва да бъде изпратено за разглеждане по същество на РС гр. Нова Загора, който е най- близкия, еднакъв по степен съд.

Водим от горното и на основание чл. 43 т.3 от НПК, Върховният касационен съд, второ наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА прекратеното нчхд № 708/2018 г. по описа на РС - гр. Сливен за разглеждане по същество на РС - гр. Нова Загора.

Препис от определението да се изпрати на РС - гр. Сливен.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ : 1.

2.

Ключови думи
No law branches!