2определение по гр.д.№ 2567 от 2017 г. на ВКС на РБ, ГК, първо отделение

№ 219

София, 09.10.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р.Б, първо отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на трети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ 2567 по описа за 2017 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.248 ГПК.

Горепосоченото дело е образувано по касационна жалба на М.Г.С., Е.А.С. и В.С.М. срещу решение № 239 от 13.01.2017 г. по в.гр.д.№ 4994 от 2016 г. на Софийския градски съд, Гражданска колегия, II-Д въззивен състав, с което е потвърдено решение № I-25-71 от 23.11.2015 г. по гр.д.№ 46066 от 2014 г. на Софийския районен съд, 25 състав за отхвърляне на предявения от М.Г.С., Е.А.С. и В.С.М. срещу Б.Б.Ш., Ц.Ц.Г. и Г.П.Г. иск с правно основание чл.108 ЗС за признаване правото на собственост на ищците върху 40 кв.м. от УПИ XV-1510 от кв.66 по регулационния план на [населено място] от 1977 г., целият с площ от 760 кв.м., при граници на процесната част: ПИ с идентификатор 02659.2195.791, УПИ VII-1660 от кв.66, УПИ X.-790 и улица и за осъждане на ответниците да предадат на ищците спорните 40 кв.м.

С решение № 91 от 17.07.2018 г. настоящият състав на ВКС, ГК, първо г.о. е оставил в сила решение № 239 от 13.01.2017 г. по в.гр.д.№ 4994 от 2016 г. на Софийския градски съд, ГК, II-Д въззивен състав.

С молба вх.№ 6950 от 23.07.2018 г. пълномощникът на ответниците по жалбата Б.Б.Ш., Ц.Ц.Г. и Г.П.Г. е поискал ВКС да допълни решението си в частта за разноските, като присъди разноски за делото пред ВКС в размер на 1200 лв.

В писмен отговор от 01.10.2018 г. пълномощникът на касаторите М.Г.С., Е.А.С. и В.С.М. оспорва молбата.

Върховният касационен съд, Гражданска колегия, състав на първо отделение, като взе предвид становищата на страните, приема следното: Молбата за допълване на решението на ВКС в частта за разноските е допустима: подадена е от легитимирани лица /ответници по касационната жалба/ и преди изтичане на преклузивния едномесечен срок по чл.248, ал.1 ГПК от постановяване на решението на ВКС /решението е постановено на 17.07.2018 г., а молбата е подадена на 23.07.2018 г./.

По същество молбата е основателна и като такава следва да се уважи поради следното: Предвид изхода на делото и на основание чл.78 ГПК касаторите М.Г.С., Е.А.С. и В.С.М. са длъжни да заплатят на ответниците по касационната жалба Б.Б.Ш., Ц.Ц.Г. и Г.П.Г. направените от тях разноски по делото пред ВКС. Видно от приложения по делото договор за правна защита и съдействие от 09.05.2017 г. /лист 19 от делото на ВКС/, ответниците по жалбата са направили разноски за адвокат по делото пред ВКС в размер на 1200 лв. Искането за осъждането на касаторите да заплатят тези разноски е направено своевременно, още в отговора на касационната жалба от 11.05.2017 г. /лист 18 от делото на ВКС/. Въпреки това в решението си от 17.07.2018 г. настоящият състав на ВКС е пропуснал да присъди тези разноски.

Неоснователно е възражението на касаторите, че не дължат разноски, тъй като такива разноски не са били поискани своевременно и не е бил представен списък за разноските. Както бе посочено и по-горе, искането за присъждане на направените по делото на ВКС разноски е направено още с отговора на касационната жалба, а списък за разноски е представен от адв.М. в проведеното на 20.06.2018 г. открито съдебно заседание пред ВКС, което е и изрично записано в протокола от това съдебно заседание /лист 65 и лист 67 от делото на ВКС/.

По изложените съображения и на основание чл.248 ГПК съставът на Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПЪЛВА решение № 91 от 17.07.2018 г. по гр.д.№ 2567 от 2017 г. на Върховния касационен съд, ГК, първо г.о. в частта за разноските както следва:

ОСЪЖДА М.Г.С., Е.А.С. и В.С.М., тримата със съдебен адрес: [населено място], [улица], офис 23, чрез адв.Т. П. да заплатят на Б.Б.Ш., Ц.Ц.Г. и Г.П.Г. със съдебен адрес: [населено място], [улица], ет.1, чрез адв.И. М. на основание чл.78 ГПК сумата 1200 лв. /хиляда и двеста лева/, представляваща разноски по делото пред ВКС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.