О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 323

Гр. София, 09.10. 2018 год.

Върховният касационен съд на Р.Б, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на 05.10.2018 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от съдия П. Хорозова търговско дело № 1077/2017 година и за да се произнесе, взе предвид:

Постъпила е молба от СТЕМО ООД [населено място], чрез управителя Г.Т Тихов, за освобождаване на внесено по сметка на ВКС обезпечение в размер на 60 560 лева и за превеждането му по посочената в молбата сметка.

За да се произнесе по нея, съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, съобрази следното:

С определение № 120/24.02.2015 г. по ч.т.д.№ 573/2015 г. на ВКС, ТК, ІІ ТО по молба на касатора СТЕМО ООД [населено място] е било спряно, на основание чл.282 ал.2 т.1 ГПК, изпълнението на невлязлото в сила решение № 25/29.01.2015 г. по т.д.№ 284/2014 г. на АС – В. Търново, след представяне на съответното обезпечение. Това решение е било отменено от касационната инстанция и делото е било върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд. Второто въззивно решение също е отменено, като спорът между страните е окончателно разрешен с постановяване на решение № 242/07.08.2018 г. по т.д. № 1077/2017 г. на ВКС, ТК, ІІ ТО, с което СТЕМО ООД е осъден да заплати на БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ООД [населено място] исковата сума от 60 498.04 лв. От данните по делото е видно, че внесената като обезпечение по ч.т.д.№ 573/2015 г. сума от 60 560 лв. все още се намира по специалната сметка на ВКС. Към молбата е приложена Декларация-съгласие на БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ООД, чрез управителя В.Д Димитров, според която дължимите суми по решение № 242 от 07.08.2018 г. по т.д. № 1077/2017 г. на ВКС, ТК, ІІ ТО са изплатени изцяло, във връзка с което се изразява изрично и безусловно съгласие за връщане на внесеното от страна на СТЕМО ООД обезпечение.

Предвид така установеното погасяване на присъденото вземане от страна на молителя със средства, различни от внесеното обезпечение по чл.282 ал.2 т.1 ГПК, последното подлежи на възстановяване. Молбата в този смисъл се преценява като основателна и следва да бъде уважена.

Така мотивиран, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСВОБОЖДАВА внесеното от СТЕМО ООД [населено място] по реда на чл.282 ал.2 т.1 ГПК обезпечение в размер 60 560 лв., като сумата да се преведе /възстанови/ на вносителя по посочената в неговата молба с вх.№ 8025 от 13.09.2018 г. банкова сметка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: