О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 218

гр.София, 09.10.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, първо отделение на Гражданска колегия в закрито заседание на трети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

като взе предвид докладваното от съдия Гроздева гр.д.N 3328 по описа за 2018 г., констатира следното:

Производството е по реда на чл.307, ал.1 ГПК.

Образувано е по молба на В.Й.Г. за отмяна на основание чл.304 ГПК на влязло в сила решение № 311 от 10.08.2017 г. по в.гр.д.№ 2018 от 2016 г. на Варненския окръжен съд, с което е било потвърдено решение от 26.08.2016 г. по гр.д.№ 1749 от 2015 г. на Варненския районен съд.

В писмен отговор от 07.09.2018 г. ответницата по молбата Д.Д.Г. оспорва молбата като неоснователна. Претендира за направените по делото пред ВКС разноски.

В писмен отговор от 03.09.2018 г. ответниците по молбата Т.Н.Г. и Г.Й.К. заявяват, че не оспорват молбата за отмяна.

Тъй като молбата за отмяна отговаря на изискванията на чл.260 и чл.261 ГПК, съдържа точно и мотивирано изложение на основанието за отмяна и е подадена преди изтичане на преклузивния тримесечен срок по чл.305, ал.1, т.5 ГПК /молителката твърди, че е узнала за решението на 23.05.2018 г., а молбата за отмяна е подадена на 20.08.2018 г./, настоящият състав на ВКС счита, че молбата е допустима и на основание чл.307, ал.2 ГПК делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание.

Воден от горното и на основание чл.307, ал.1 ГПК, Върховният касационен съд на Р.Б, първо отделение на Гражданска колегия

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от В.Й.Г. молба за отмяна на основание чл.304 ГПК на влязло в сила решение № 311 от 10.08.2017 г. по в.гр.д.№ 2018 от 2016 г. на Варненския окръжен съд, гражданско отделение.

Делото да се докладва на Председателя на отделението за насрочването му за разглеждане в открито съдебно заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.